Môn Tiếng Anh Lớp 10 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questi

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs
correction in each of the following questions (43 ‑ 45).
Question 43: I taught English in this school since I graduated from university.
A. taught B. in C. graduated D. from
Question 44: Jim found his new job quite tired .
A. found B. his C. job D. tired
Question 45: My mobile phone can be used for check email because it’s connected to the Internet.
A. can B. used C. check D. to
Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning
to the original sentence in each of the following questions (46 ‑ 48).
Trang 4/5 ‑ Mã đề thi 003
Question 46: The Johnsons bought this house 10 years ago.
A. The Johnsons have had this house for 10 years.
B. It took the Johnsons 10 years to buy this house.
C. The Johnsons will live in this house for 10 years.
D. It has been 10 years since the Johnsons sold the house.
cíu mình với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Piper 1 tuần 2022-05-06T18:15:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T18:16:38+00:00

  có làm mới có ăn nhé

  0
  2022-05-06T18:17:34+00:00

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction.

  43. A. taught -> has taught (since -> thù Hiện tại hoàn thành, động từ hạng have/has + V-P2)

  44. D. tired -> tiring (cần dùng tính từ đuôi -ing khi mô tả tính chất một việc)

  45. C. check -> checking (sau một giới từ – for là V-ing)

  Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence

  46. A. The Johnsons have had this house for 10 years.

  (Câu trên dạng chuyển từ thì Quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành, bought this house 10 years ago – mua nhà này 10 năm trước = have had this house for 10y – đã sở hữu căn nhà này được 10 năm)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )