Môn Tiếng Anh Lớp 10 . My room _________________________ in the house by her now. * 1 điểm A. is being cleaned B. are being cleaned C. will be cleaned D. wo

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 . My room _________________________ in the house by her now. *
1 điểm
A. is being cleaned
B. are being cleaned
C. will be cleaned
D. would be cleaned
2. Tom ___________________________ by Mary since 10 o’clock. *
1 điểm
A. has operated
B. have been operated
C. has been operated
D. All are wrong.
3. Someone __________________ to take his place. *
1 điểm
A. must be find
B. might be find
C. should be finds
D. must be found
4. 20 demonstrators ________________________ by the police. *
1 điểm
A. was arrested
B. were arrested
C. was arresting
D. A & B
5. That book ______________________ by Tom yesterday. *
1 điểm
A. were bought
B. bought
C. A & B
D. was bought
6. Much of the city ______________________ by fire in the 17th century. *
1 điểm
A. was destroyed
B. is destroyed
C. are destroyed
D. were destroyed
7. Work _________________________ by the teacher. *
1 điểm
A. are being watched
B. was being watched
C. is being watched
D. B & C
8. My house __________________ red and blue. *
1 điểm
A. are painted
B. is painted
C. was painted
D. All are wrong
9. The grain _________________ to the factory, where it _______________ and ____________________. *
1 điểm
A. are taken / cleaned / is checked
B. is taken / is cleaned / is checked
C. was taken / was cleaned / was checked
D. is taken / is cleaned / checked
10. Jag Ni was _______________________ by Prince Maharana Jagat Singh II. *
1 điểm
A. were built
B. are built
C. was built
D. is built
Giúp e với ạ e cần khẩn cấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ximena 1 năm 2022-03-21T19:11:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-21T19:12:34+00:00

  1. A

  2. A

  3. C

  4. B

  5. D

  6. A

  7. D

  8. B

  9. C

  10. B

  Chúc bạn học tốt và không bị quên kiến thức nha !

  0
  2022-03-21T19:12:50+00:00

  1. A

  2. A

  3. D

  4. B

  5. A

  6. D

  7. D

  8. B

  9. B

  10. A

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )