Môn Tiếng Anh Lớp 10 Question 17. I ……………….one of my special desserts for dinner, if you like. A. make B. am going to make C. will make

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Question 17. I ……………….one of my special desserts for dinner, if you like.
A. make B. am going to make
C. will make D. am making
Question 18. The next train to Dublin …………. at 4:45. ( station announcement)
A. will leave B. is leaving
C. is going to to leave D. leaves
Question 19. Mark is _________ with the volunteer work in this charity organization. He is not very ________ about getting a paid job next time.
A. disappointed/ hopeful
B. disappointed/ hopeless
C. disappointing/ hopefulness
D. disappointing/ hopes
Question 20. It is__________that controls all the organs in the body.
A. heart B. brain
C. spine D. nerves Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Everleigh 16 phút 2022-07-21T07:12:32+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T07:14:10+00:00

  $\text{17 – C}$ $\rightarrow$  I will make one of my special desserts for dinner, if you like.

  Kiến thức: Thì tương lai đơn

  Dấu hiệu nhận biết, mệnh đề chứa If chia ở thì hiện tại đơn nên đây là câu điều kiện loại 1

  Cấu trúc: If + S + V hiện tại đơn, S + will + V nguyên thể

  $\text{18 – D}$ $\rightarrow$ The next train to Dublin leaves at 4:45.

  Kiến thức  : Thì hiện tại đơn

  Cấu trúc: S + V(s,es)

  $\text{19 – A}$ $\rightarrow$ Mark is disappointed with the volunteer work in this charity organization. He is very hopeful about getting a paid job next time.

  Kiến thức: Từ loại – Tính từ đuôi –ed/ -ing

  $\text{20 – B}$ $\rightarrow$ It is brain that controls all the organs in the body.

  Kiến thức: Từ vựng

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )