Môn Tiếng Anh Lớp 11 11. If I had her phone number, I could give it to you => Were …………………………………………………………………… 12. I sent you a postcard. It was written on t

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 11. If I had her phone number, I could give it to you
=> Were ……………………………………………………………………
12. I sent you a postcard. It was written on the summit of Ben Nevis. (using relative)
=> I sent………………………………………………………………………. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 1 năm 2022-05-07T18:04:33+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T18:06:25+00:00

  $\text{@Ochi}$

  `11,` Were I to have had her phone number, I could give it to you

  `->` đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + to V/N, S + could/would + Vbare

  `->` Dịch: Nếu tôi có số điện thoại của cô ấy, tôi đã có thể đưa nó cho bạn

  `12,` I sent you a postcard which was written on the summit of Ben Nevis

  `->` Mệnh đề quan hệ which: chỉ sự vật, sự việc

  `->` Dịch: Tôi đã gửi cho bạn một tấm bưu thiếp mà được viết trên đỉnh Ben Nevis

  $\text{@Bulletproof}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )