Môn Tiếng Anh Lớp 11 I. Choose the best answer to complete each sentence. 7) Most of the undeveloped countries need a lot of =–… aid.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 I. Choose the best answer to complete each sentence.
7) Most of the undeveloped countries need a lot of ………………….. aid.
A. together B. unselfish C. mutual D. friend
8) He is too ………………….. to lend me his bicycle.
A. selfish B. enthusiastic C. helpful D. pleasant
9) Suddenly she recognized the ………………….. of the situation that made her laugh.
A. wonder B. pleasure C. understanding D. honour
10) He is a ………….person because he is always friendly with everyone.
A. helpful B. good-natured C. honest D. quick-witted
11) If you want to get a good result in every work, you should have a………….
A. loyalty B. sympathy C. constancy D. unselfishness
12) A ………………… friendship is a precious relationship.
A. mutual B. sincere C. generous D. successful
13) A good marriage is based on ………………………….. .
A. trust B. loyalty C. secret D. A & B
14) The children seem to be totally ………………………… of working quietly by themselves.
A. unable B. impossible C. incapable D. able
15) They let their children ………………………….. up late at weekends.
A. staying B. stay C. to stay D. stayed
16) The children were eager ………………………. their parents.
A. to see B. see C. seeing D. saw
17) I’d rather ……………………… at home.
A. to stay B. staying C. stayed D. stay
18) Peter is very funny. He makes me ……………………… a lot
A. laugh B. to laugh C. laughing D. laughed
19) They noticed him …………………….. the agreement.
A. sign B. to sign C. signs D. signed
20) It’s important for her ………………………. the office.
A. ringing B. ring C. rang D. to ring
21) They would ……………… go by plane than spend a week traveling by train.
A. like B. rather C. prefer D. better
22) The boss made us ……………………. for a meeting after work.
A. to stay B. stay C. staying D. to stay Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 2 tháng 2022-09-24T17:17:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T17:18:54+00:00

  7. C:mutual:hỗ trợ

  8. A:selfish:ích kỷ

  9. B:pleasure:sự giải trí,vui chơi

  10. B:good-natured:nhân hậu

  11. C:constancy:lòng kiên trì,tính nhẫn nại

  12 B:sincere:chân hành,kính lễ

  13 D: A & B:cuộc hôn nhân hạnh phúc dựa vào lòng chung thủy

  14) C: incapable:không có khả năng làm được gì

  15) B: stay:Cấu trúc: let O V nguyên mẫu

  16.A:to see:những đứa trẻ háo hức khi được gặp ba mẹ

  17.D:stay:ai đó làm gì

  18.A:to laugh:khiến ai đó như thế nào

  19.C:signs:nhấn mạnh hành động

  20.D:to ring:quan trọng

  21.B:rather:yêu thích

  22.B:stay:bắt buộc,yêu cầu một ai đó

  xin ctlhn ạ~~~~

  0
  2022-09-24T17:19:32+00:00

  7.C mutual: hỗ trợ Hầu hết các nước chưa phát triển cần hỗ trợ lẫn nhau

  A. together B. unselfish C. mutual D. friend 

  8. A selfish: ích kỷ  Anh ấy quá ích kỷ để cho tôi mượn chiếc xe đạp

  A. selfish B. enthusiastic C. helpful D. pleasant

  9. B. pleasure : sự giải trí Đột nhiên cô nhận ra sự giải trí của tình huống này làm cô ấy cười 

  A. wonder B. pleasure C. understanding D. honour 

  10. B. good-natured: nhân hậu  Anh ấy là một người nhân hậu vì anh luôn thân thiện với mọi người

  A. helpful B. good-natured C. honest D. quick-witted 

  11) If you want to get a good result in every work, you should have a………….

  A. loyalty B. sympathy C. constancy D. unselfishness

   Nếu bạn muốn có kết quả tốt ở mọi công việc, bạn nên có đức tính kiên trì.

  12) A ………………… friendship is a precious relation ship.

  A. mutual B. sincere C. generous D. successful

    Một tình bạn chân thành là một mối quan hệ quý giá.

  13) A good marriage is based on ……….

  A. trust B. loyalty C. secret D. A & B

  Một cuộc hôn nhân tốt đẹp dựa trên  tin cậy và trung thủy

  14) The children seem to be totally ………………………… of working quietly by themselves.

  A. unable B. impossible C. incapable D. not able

  Cấu trúc :be incapable of V-ing: không có khả năng làm gì

  15) They let their children ………………………….. up late at weekends.

  A. staying B. stay C. to stay D. stayed

  16. A to see

   Cấu trúc: S + be + adj + to V. Dịch: Các đứa trẻ háo hức khi gặp ba mẹ 

  17. D stay 

   would rather + Vinf

  18. A laugh 

   make + SO + Vinf: khiến ai đó như thế nào

  19. C signing

   notice + SO + Ving: nhấn mạnh hành động

  20. D to ring 

   S + be + adj + for SO + to V. Dịch: Thật quan trọng cho cô ấy khi gọi cho văn phòng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )