Môn Tiếng Anh Lớp 11 Làm hộ mình bài này. Mình đang cần rất gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Làm hộ mình bài này. Mình đang cần rất gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-lam-ho-minh-bai-nay-minh-dang-can-rat-gap

in progress 0
Claire 4 tháng 2022-08-23T12:59:33+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-08-23T13:00:51+00:00

  1. My mother allowed me to go out with my friend last night (let s.one do s.th = allow s.one to do s.th: cho phép ai làm gì)

  2. It is not warm enough to go out (adj/adv + enough + (for s.one) to do s.th: đủ cho ai làm gì)

  3. He went to London last year because he wanted to learn English (Because + Clause, Clause: bởi vì)

  4. It is too hot for me to drink coffee (too + adj/adv + (for s.one) to do s.th: quá cho ai làm gì)

  5. It was clever of him to work out the answer (It + tobe + adj + of s.one to do s.th: ai đó như thế nào khi làm gì)

  6. We were relieved to hear that David had arrived (tobe relieved to do s.th: nhẹ nhỏm khi làm gì)

  7. The papers are ready for you to sign (ready (for s.one) to do s.th: sẵn sàng (cho ai) làm gì)

  8. I am not tall enough to reach the top shelf (adj/adv + enough + (for s.one) to do s.th: đủ cho ai làm gì)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )