Môn Tiếng Anh Lớp 5 13. A journalist is someone who writes _____ a newspaper. an with for to 14. This is great for my friend who _____ photos. She loves p

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 13. A journalist is someone who writes _____ a newspaper.
an
with
for
to
14. This is great for my friend who _____ photos. She loves pictures of nature!
take
takes
are taking
will take
15. We’re really ______ in collecting things such as stamps, coins and antique clocks.
interest
interesting
interested
interestingly
16. Before Adrian ______ a film director, he used to study biology and zoology at Oxford University.
started
became
start
become
17. Mr. Oats really ______ photos of the animals in the wild.
enjoy taking
enjoys to take
enjoy to take
enjoys taking
bạn nào giúp mik mik cho 10 cảm ơn và 5 sao nhó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Raelynn 5 tháng 2022-07-03T04:13:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T04:14:18+00:00

  13, A journalist is someone who writes for a newspaper

  14, This is great for my friend who takes photos. She loves pictures of nature!

  15. We’re really interested in collecting things such as stamps, coins, and antique clocks.

  16. Before Adrian start a film director, he used to study biology and zoology at Oxford

  17. Mr. Oats really enjoy taking photos of the animals in the wild.

  0
  2022-07-03T04:15:03+00:00

  Đáp án : 

  13. A journalist is someone who writes _____ a newspaper. 
  Đáp án : for

  14. This is great for my friend who _____ photos. She loves pictures of nature! 
  Đáp án :takes

  15. We’re really ______ in collecting things such as stamps, coins and antique clocks. 
  Đáp án :interested

  16. Before Adrian ______ a film director, he used to study biology and zoology at Oxford University. 
  Đáp án :start

  17. Mr. Oats really ______ photos of the animals in the wild. 
  Đáp án : enjoy taking

   Phần dịch:

  13. Một nhà báo là người viết _____ một tờ báo.
  Đáp án: cho

  14. Điều này là tuyệt vời cho người bạn của tôi, người _____ ảnh. Cô ấy thích những bức tranh về thiên nhiên!
  Đáp án: mất

  15. Chúng tôi thực sự ______ trong việc sưu tập những thứ như tem, tiền xu và đồng hồ cổ.
  Đáp án: quan tâm

  16. Trước khi Adrian ______ là đạo diễn phim, ông từng theo học ngành sinh học và động vật học tại Đại học Oxford.
  Đáp án: bắt đầu

  17. Mr Oats thực sự ______ ảnh của các loài động vật trong tự nhiên.
  Đáp án: tận hưởng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )