Môn Tiếng Anh Lớp 5 Ex 5. Sắp xếp các từ dưới dây thành câu hoàn chỉnh.(chú ý viết hoa các từ khi cần) is/ your/ this/ school? ==-

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 Ex 5. Sắp xếp các từ dưới dây thành câu hoàn chỉnh.(chú ý viết hoa các từ khi cần)
is/ your/ this/ school?
…………………………………………………………………………………………………………………..
Thu’s/ is/ small/ house.
…………………………………………………………………………………………………………………..
students/ are/ there/ hundred/ nine/ school/ in/ the.
…………………………………………………………………………………………………………………..
often/do/morning/you/How/exercise/do/?.
…………………………………………………………………………………………………………………..
on/ the/ is/ classroom/ my/ second/ floor.
…………………………………………………………………………………………………………………..
housework/ do/ you/ the/ do/ day/ every?
…………………………………………………………………………………………………………………..
from/ I/ past/ eleven/ seven/ to/ quarter/ classes/ have/ a.
…………………………………………………………………………………………………………………..
o’clock/ at/ go/ i/ bed/ ten.zxzx
…………………………………………………………………………………………………………………..
tuesday/ have/ we/ history/ on.
…………………………………………………………………………………………………………………..
friday/ on/ does/ lan/ math/ have?
……………………………………………………………………………
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 12 tháng 2022-04-08T09:27:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T09:29:17+00:00

  Ex 5. Sấp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

  1. Is this your school?

  2. Thu’s house is small.

  3. There are nine hundred students in the school.

  4. How often do you do morning exercise?

  5. My classroom is on the second floor.

  6. Do you do the homework every day?

  7. I have classes from seven to a quarter past eleven. 

  8. I go to bed at ten o’clock.

  9. We have History on Tuesday

  10. Does Lan have math on Friday?

  0
  2022-04-08T09:29:32+00:00

     đây nhé

  1. Is this your school

  2. Thu’s house is small

  3. There are nine hundred students in the school

  4. How often do you do morning exercise?

  5. My classroomis on the second floor

  6. Do you do housework every day

  7. I have classes from seven to a quarter past eleven

  8. I go to bed at ten o’clock 

  9. We have history on Tuesday

  10. Does Lan have mathon friday

         

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )