Môn Tiếng Anh Lớp 6 1. My teacher (have)=-.. long hair. A. have​​​B. has​​C. have had ​D.had 2. They (not want )………to play the love games, bu

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 1. My teacher (have)……………… long hair.
A. have​​​B. has​​C. have had ​D.had
2. They (not want )………to play the love games, but they (play)………..now.
A. isn’t want, plays​​B. doesn’t want, plays
C. not want, are playing ​D.don’t want, are playing
3. …………. Marry (be) an English person?
– Yes, she (speak)……………….English at the meeting right now.
A. Be, speaks ​​​B.Are, is speaking
C. Is, is speaking​​D. Is, are speaking
4. Look! The man (climb)……..up the tree.
A. is climbing​​​B. climbs
C. are climbing​​​D. climb
5. A:How often does John (go)………… to the library?
B: – No, he (not like)………….to read books. He only (want)…..……..to listen to music.
A: What he (do)………..at the moment?
A. go, doesn’t like, wants, does he do
B. go, don’t like, wants, is he doing
C. go, doesn’t like, wants, is he doing
D. go, doesn’t like, want, is he doing Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 51 phút 2022-09-22T22:57:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T22:58:43+00:00

  $1$. B (  Has được chia với các chủ từ ở ngôi thứ ba số ít: he; she; it…)

  $2$. D . ( Dấu hiệu Now – CHia ở HTTD )

  $3$. C(  Dấu hiệu now để chia HTTD)

  $4$. A ( Sau look , be quiet ,… + V-ing )

  $5$. C ( Câu hỏi chia ở thì HTĐ – Vế cuối cùng chia ở hiện tại tiếp diễn vì có at the moment )

  0
  2022-09-22T22:58:53+00:00

  1. My teacher……………… long hair.

  A. have   B. has   C. have had   D. had

  Giải thích: Vì teacher là danh từ ngôi thứ ba số ít.

  2. They ………to play the love games, but they ………..now.

  A. isn’t want, plays​​   B. doesn’t want, plays    C. not want, are playing    D. don’t want, are playing

  Giải thích: Áp dụng thì HTĐ và HTTD

  3. …………. Marry (be) an English person?
  – Yes, she (speak)……………….English at the meeting right now.
  A. Be, speaks ​​​B.Are, is speaking  C. Is, is speaking  ​​D. Is, are speaking

  4. Look! The man ……..up the tree.

  A. is climbing ​​​B. climb’s  C. are climbing​​​    D. climb

  Giải thích: DHNB: “look”

  5. A:How often does John (go)………… to the library?
  B: – No, he (not like)………….to read books. He only (want)…..……..to listen to music.
  A: What he (do)………..at the moment?
  A. go, doesn’t like, wants, does he do
  B. go, don’t like, wants, is he doing
  C. go, doesn’t like, wants, is he doing
  D. go, doesn’t like, want, is he doing

  ~ Xin hay nhất ạ~

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )