Môn Tiếng Anh Lớp 6 8. Minh loves playing chess _____________ his sister enjoys skipping in their free time. A. when B. because C. while D. during 9. One h

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 8. Minh loves playing chess _____________ his sister enjoys skipping in their free time.
A. when B. because C. while D. during
9. One hundred dollars ______________ an big amount of money for her.
A. is B. are C. were D. is being
10. Don’t overheat the victim _____________ blankets or coats.
A. on B. for C. with D. from
12. They as well as Mai ___________________ in the field at this time last Sunday.
A. was working B. were working C. has worked D. have worked
13. Thanks _______ Alexander Graham Bell’s invention, I can communicate with each other easily.
A. for B. from C. on D.to
14. We must _________ the environment from the pollution every day.
A. save B. protest C. protect D. waste
15. In our opinion, there are a lot of differences _________ two twins.
A. from B. without C. with D. between
17. Have a picnic with ______________ in the mountain tomorrow.
A. Hanh and I B. Hanh and me C. I and Hanh D. me and Hanh
18. Study is no _____________ restricted to just one location.
A. longer B. long C. longest D. the longest
19. My son was hit _______________ a stick while he was working in the field.
A. by B. with C. without D. out
20. Nam and Manh have played badminton for two hours, but __________ of them are tired.
A. none B. both C. neither D. all Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 19 phút 2022-07-21T01:24:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T01:25:53+00:00

  8. Minh loves playing chess C. while his sister enjoys skipping in their free time.

  dịch : Minh thích chơi cờ vua trong khi em gái anh thích chơi cờ bạc trong thời gian rảnh rỗi.

  9. One hundred dollars A. is an big amount of money for her.

  dịch : Một trăm đô la là một số tiền lớn đối với cô ấy.

  10. Don’t overheat the victim C. with blankets or coats.

  dịch : Không ủ nạn nhân quá nóng bằng chăn hoặc áo khoác.

  12. They as well as Mai B. were working in the field at this time last Sunday.

  dịch : Họ cũng như Mai đang làm việc trên cánh đồng vào thời điểm này vào Chủ nhật tuần trước.

  13. Thanks C. on Alexander Graham Bell’s invention, I can communicate with each other easily.

  dịch : Nhờ phát minh của Alexander Graham Bell, tôi có thể liên lạc với nhau một cách dễ dàng.

  14. We must C. protect the environment from the pollution every day.

  dịch : Chúng ta phải bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm mỗi ngày.

  15. In our opinion, there are a lot of differences A. from two twins.

  dịch : Theo chúng tôi, có rất nhiều điểm khác biệt so với hai anh em sinh đôi.

  17. Have a picnic with B. Hanh and me in the mountain tomorrow.

  dịch : Mai tôi và Hạnh đi picnic trên núi.

  18. Study is no A. longer restricted to just one location.

  dịch : Nghiên cứu không còn bị giới hạn chỉ ở một địa điểm.

  19. My son was hit B. with a stick while he was working in the field.

  dịch : Con trai tôi bị đánh bằng gậy khi đang làm đồng.

  20. Nam and Manh have played badminton for two hours, but B. both of them are tired.

  dịch : Nam và Mạnh đã chơi cầu lông được hai giờ, nhưng cả hai đều mệt.

  0
  2022-07-21T01:26:15+00:00

  1C

  2A

  3A

  4A

  5D

  6C

  7C

  8D

  9A

  10A

  11A

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )