Môn Tiếng Anh Lớp 6 Bài 1 Viết 3 câu khẳng định 3 câu phủ định 4 câu nghi vấn ở thì tương lai đơn Bài 2 Viết 10 câu hỏi , câu trả lời với Would you like

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Bài 1 Viết 3 câu khẳng định 3 câu phủ định 4 câu nghi vấn ở thì tương lai đơn
Bài 2 Viết 10 câu hỏi , câu trả lời với Would you like Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ivy 22 phút 2022-12-31T17:16:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T17:17:33+00:00

  bài 1: thì tương lai đơn

  3 câu khẳng định:

  – I will always love you.

  I will take care of the children for you.

  It will rain tomorrow.

  3 câu phủ định:

  – I won’t bring champagne to the party tonight.

  – I won’t tell her the truth. 

  – I won’t leave this room.

  4 câu nghi vấn:

  Shall we go to the cinema tonight ?

  – Will they send him an invitation card ?

  – Will they go to America the next year ?

  – Will they plan about starting a business ?

  bài 2: would you like

  Would you like to go for a walk?

  ⇒ yes,i would.

  Would you like to have dinner with us on Sunday?

  ⇒ yes,i would.

  Would you like some coffee?

  ⇒ No, thank you.

  Would you like a chocolate?

  ⇒ Yes, please.

  Would you like to go out with us?

  ⇒ Yes, I’d love to

  Would you like some food?

  ⇒ Yes, I’d love to

  What would you like to be in the future?

  ⇒ I’d like to be a doctor.

  What would Bill like?

  ⇒ He’d like to go to see the movie after work.

  Would you like some milk?

  ⇒ No, thank you

  What would you like to have on your birthday?

  ⇒ I’d love a new smartphone.

  0
  2022-12-31T17:17:46+00:00

  Bài 1 : 

  Khẳng định :

  1. I will go to Muong Thanh Zoo next month

  2. I will go to English Club this weekend 

  3. I will visit my grandparents tomorrow

  Phủ định :

  1. I won’t give cat for my relatives at Tet

  2. I won’t play with knife

  3. I won’t climb the wall

  Nghi vấn : 

  1. Will you go to the zoo next Saturday ?

  2. Will you buy banh chung at Tet ?

  3. Will you burn firework at Tet ?

  4. Will you get lucky money at Tet ?

  Bài 2 :

  1. Would you like drink water ?

  → No, thanks

  2. Would you like eat cake ?

  → Yes, please

  3. Would you like to play football ?

  → Yes, I’d love to

  4. Would you like to go to supermaket ?

  → No, I’m busy now

  5. Would you like some food?

  → Yes, I would love to

  6. Would you like a bar of chocolate ?

  → Yes, please

  7. Would you like some apples ?

  → No, thank you

  8. Would you like to go for a walk ?

  → No, I’m sorry

  9. Would you like to eat cheese ?

  → No, I’m full

  10. Would you like to drink orange juice ?

  → Yes, I’d love to

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )