Môn Tiếng Anh Lớp 6 Choose the correct answer A or B to complete each sentence 1 . I ……. late on Saturdays A. Get up usually B. Usually get up 2. My mu

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Choose the correct answer A or B to complete each sentence
1 . I ……. late on Saturdays
A. Get up usually
B. Usually get up
2. My mum…… to work late
A. Rarely goes
B. Goes rarely
3……. At weekend? A. Do you often travel
B. Often do you travel
4. What kind of music…..?
A. Usually does Susan listen to
B. Does Susan usually listen to
5. When…..go on holiday each year ?
A do you usually
B. You usually Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 8 tháng 2022-09-01T09:58:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T10:00:02+00:00

  Choose the correct answer A or B to complete each sentence 
  1 . I ……. late on Saturdays 
  A. Get up usually 
  B. Usually get up 

  ` Chọn ` `B`

  $\text{Công thức : S + usually + V}$

  2. My mum…… to work late 
  A. Rarely goes 
  B. Goes rarely 

  ` Chọn ` ` A`

  $\text{Công thức : S + rarely + V . (rarely : hiếm khi)}$
  3……. At weekend?

  A. Do you often travel 
  B. Often do you travel 

  ` Chọn ` `A`

  $\text{Công thức : Do + S + V ?}$
  4. What kind of music…..? 
  A. Usually does Susan listen to 
  B. Does Susan usually listen to 

  ` Chọn ` `B `

  $\text{Công thức : What  + do / does + S + V + ( O ) ? }$
  5. When…..go on holiday each year ?
  A do you usually 
  B. You usually

  ` Chọn ` ` A` 

  $\text{Công thức : Wh-Q + do / does + S + V + ( O ) ? }$

  0
  2022-09-01T10:00:39+00:00

  1. B

  Cấu trúc: S + usually+ Verb

   dùng usually get up vì chủ nhật nên tôi ngủ dậy trễ

  2. A

  Đây là chũ ngữ ngôi số 3 số ít nên dùng does.

  Cấu trúc: S+ rarely+ Verd

  3.A

  DHNB: weekend

  -HTHT

  Do+ S+ verb

  4.B

  S+ do-does + S+V +O

  Vì đây là câu hỏi cái gì nên không thể dùng does

  5.A

  câu hỏi khi nào?

  DHNB: each

  S+ do-does + S+V +O

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )