Môn Tiếng Anh Lớp 6 Đề bài : Chia động từ đúng 1,My Brother(not live)-.in Ha Noi He(live)-in Ho Chi Minh city 2,Our school(have)-.a small garden

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Đề bài : Chia động từ đúng
1,My Brother(not live)…..in Ha Noi
He(live)….in Ho Chi Minh city
2,Our school(have)…..a small garden
There(be)…..many flowens in it
LÀM CÁI NÀY NỮA Ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-de-bai-chia-dong-tu-dung-1-my-brother-not-live-in-ha-noi-he-live-in-ho-chi-m

in progress 0
Everleigh 40 phút 2022-07-30T05:16:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T05:17:43+00:00

  `-`doesn’t live

  `=>` s+ does not +V +O

  `-`lives

  `=>` S +V(es/s)

  `-` are

  `=>` There are dùng cho danh từ số nhiều

  `=>` Many dùng cho danh từ số nhiều đếm được

  does

  `-` Do 

  `=>`Do+S+ V+O?

  `-`washes 

  `=>` S +V(es/s)

  `-` don’t have 

  `=>` s+ do not +V +O

  `-`speak

  `=>` S +Vinf

  `-` Does 

  `=>` Does+S+ V+O?

  `-`is 

   `-`  is playing

  `=>` S +be+Ving

  `-` is coming 

  `=>`S +be+Ving

  `-`are

  `=>` are there ngược lại là there are là số nhiều

  0
  2022-07-30T05:17:55+00:00

  1. doesn’t live … lives (dựa vào nghĩa của câu)

  2. has … is (our school là chủ ngữ số ít )

  3. does … get up (dấu hiệu nhận biết “every morning” và your son là chủ ngữ số ít)

  4. Do … go (your parents là CN số nhiều )

  5. washes ( Nam là CN số ít )

  6. don’t have ( we là CN số nhiều)

  7. speak (can + V-inf)

  8. Does … eat (he là CN số ít )

  9. is (Mai là Cn số ít)

     is playing (now là dấu hiệu nhận biết )

  10. is coming (look là dấu hiệu nhận biết)

  11. are (dựa vào nghĩa của câu)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )