Môn Tiếng Anh Lớp 6 * Exercise 3. Write sentences comparing the two cars. Use the comparative form of the adj ectives in the brackets. Example: The Luxurex

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 * Exercise 3. Write sentences comparing the two cars. Use the comparative form of the adj ectives in the brackets.
Example: The Luxurex is longer than the Tinex. (long)
1. => _____________________________________________(expensive)
2. => _____________________________________________(heavy)
3. => _____________________________________________(fast)
4. => _____________________________________________(economical)
5. => _____________________________________________(fashionable)
* Exercise 4. Rewrite the sentences using comparative form of the adjectives in brackets. Do not change the meaning of the sentences and do not change the form of the words.
1. Quang is lazier than Ha. (HARD-WORKING)
=> _________________________________________________
2. A city is noisier than a village. (PEACEFUL)
=> _________________________________________________
3. Oranges are cheaper than apples. (EXPENSIVE)
=> _________________________________________________ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 14 phút 2022-07-15T00:07:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. dananh
  0
  2022-07-15T00:08:46+00:00

  cấu trúc so sánh hơn 

  -> 1 âm tiết : adj + er  than

  -> 2 âm tiết: more + adj + than

  1 the luxures is more expensive than the tinex hoặc the tinex more expensive than the  luxures

  2 the luxures is heavier than the tinexx hoặc ngược  lại

  3 the luxures is faster than the tinex hoặc ngược lại

  4 the luxutes is more economical than the tinex hoặc ngược lại

  5 the luxures is more fahsional than the tinex hoặc ngược lại

  ex 4

  cấu trúc so sánh hơn 

  -> 1 âm tiết : adj + er  than

  -> 2 âm tiết: more + adj + than

  1 ha is more hard working than quang

  2 a village is more peacefull than the city

  3 apples are expensive than oranges

  0
  2022-07-15T00:08:53+00:00

  CÁCH LÀM: Sử dụng cấu trúc câu so sánh hơn:

  `-> S_1` + tobe + Adj_er/more Adj + than + `S_2`

  LỜI GIẢI CHI TIẾT:

  1. The Luxurex is more expensive than The Tinex.

  2. The Luxurex is heavier than The Tinex.

  3. The Luxurex is faster than The Tinex. 

  4. The Luxurex is more economical than The Tinex.

  5. The Luxurex is more fashionable than The Tinex.

  EXERCISE 4:

  1. Ha is more hard-working than Quang.

  2. A village is more peaceful than a city.

  3. Apples are more expensive than oranges.

  #Chii

  #Team: Natural Science Boss

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )