Môn Tiếng Anh Lớp 6 giải chi tiết nka giải chi tiết nka môn tiếng anh

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 giải chi tiết nka giải chi tiết nka môn tiếng anh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giai-chi-tiet-nka-giai-chi-tiet-nka-mon-tieng-anh

in progress 0
Sarah 7 tháng 2022-08-20T18:44:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T18:46:00+00:00

  2.I am writing a text.

  3.She ussually walks to shool.

  4.He often goes shopping before Tet.

  5.evey sunday we visit my grandparents.

  V.

  1.visit

  2.wish 

  3.give

  4.nice

  5.flowers

  6.eating

  7.shopping

  8.trees

  9.watch

  10.have

  0
  2022-08-20T18:46:13+00:00

  IV

  2)writing (hiện tại tiếp diễn)

  3)walks (hiện tại đơn, ngôi she)

  4) goes (hiện tại đơn, ngôi he)

  5) visit (hiện tại đơn, ngôi we)

  V

  1)visit

  2)wish

  3)lucky

  4)new

  5)flowers

  6)eating

  7)shopping

  8)trees

  9)watch

  10)have

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )