Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giải giúp ạ Cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giải giúp ạ
Cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giai-giup-a-can-gap

in progress 0
Savannah 4 ngày 2022-05-09T10:28:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T10:30:33+00:00

  1. The District Post office is smaller than the Central Post Office.

  2. Our office building is lower than the skycraper.

  3. Your neighbourhood is noisier than my neighbourhood.

  4. Daisy is fatter than Alice.

  5. The Palace Hotel is more expensive than the Riverview.

  6. A house in the countryside is cheaper than a house in the city.

  7. The air in the country is fresher than the air in the city.

  8. Live in the small village is more boring than the live in the city.

  Giải thích

  Cấu trúc SO SÁNH HƠN:

  So sánh hơn với ADJ ngắn

  – ADJ ngắn: Gồm 1 hoặc 2 âm tiết

  Tuy nhiên với những tính từ hoặc trạng từ có 2 âm tiết nhưng tận cùng bằng 5 đuôi LE, ET, OW, ER, Y cũng được coi như tính từ ngắn.

  Ex:

  LE:    simple -> simpler

  ET:    quiet -> quieter

  OW:   narrow -> narrower

  ER:    clever -> cleverer

  Y:  happy -> happier

  Công thức:  A+ be + ADJ/ADV + ER + Than + B

  Quy tắc thêm ER đối với ADJ/ADV ngắn:

  – Thông thường, ta chỉ cần thêm ER vào sau ADJ/ADV  ngắn.

  hard => harder, soft => softer, …

  – Nếu ADJ kết thúc bằng Y , ta đổi Y thành I sau đó thêm ER

  happy => happier, early => earlier, …

  – Nếu ADJ/ADV từ kết thúc bằng E, ta chỉ cần thêm R vào sau ADJ/ADV từ đó.

  late => later, nice => nicer, …

  – Nếu ADJ/ADV kết thúc bằng một phụ âm, trước đó là một nguyên âm đơn, ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ER

  big => bigger, hot => hotter, … (Quy tắc này không áp dụng với tính từ ‘slow’ – ‘slower’)

  Các tính từ/trạng từ bất quy tắc:
  good / well => better
  bad / badly => worse
  far => farther (xa hơn – khoảng cách) / further (xa hơn nữa, thêm nữa)
  little => less
  many / much => more

  So sánh hơn với ADJ dài:

  – ADJ dài: Gồm 2 hoặc nhiều âm tiết

  A + be + more + ADJ/ADV + than + B

  0
  2022-05-09T10:30:36+00:00

  III.

  1. This District offical is smaller than the Central Post office

  2. Our office building are lower than the skycraper

  3. Your neighbourhood is more quiet than my neighbourhood

  4. Daisy is fater than Alice

  5. The Palace Hoted is more expensive than the Riverview Hotel

  6. A house in the country is cheaper than a house in the city

  7. The air in the country is fresher than the air in the city

  8. Life in a small village is more boring than life in the city

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )