Môn Tiếng Anh Lớp 6 liệt kê hết các phrasal verb dưới đây và xếp loại chúng theo verb Ví dụ : Look after Look forward … Go on Go through 60 đ nên mọi ngư

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 liệt kê hết các phrasal verb dưới đây và xếp loại chúng theo verb
Ví dụ :
Look after
Look forward

Go on
Go through
60 đ nên mọi người làm đàng hoàng, ko kể thiếu nếu thiếu thì báo ví phạm nhé !! Xếp loại cũng vậy !
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-liet-ke-het-cac-phrasal-verb-duoi-day-va-ep-loai-chung-theo-verb-vi-du-look

in progress 0
Bella 1 năm 2022-04-07T16:11:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T16:12:30+00:00

  Các cụm động từ tiếng anh là:pharasal;get through with; look after;Read over; bring up; stand up; blow up; get over; pick up; put off; turn up; talk over; turn on; take after; get by; come in; watch out; point out; verbs; find out; check up on; show up; keep up with; try out; put out; take down; go on; try on; get away with; call off; go over; get rid of; look in to; call on; blow up; think back on; hang up; leave out; put up with; go through; set up; go out; pick out; get along with; come to; come back; hand in; catch on; break down; hold up; walk out on; fill up; talk back to; fill out; think back on; make sure of; look up to; look forward to; pass out; look down on; give back; eat out; run into; run across; make up; wake up; run out of; come over; drop by; drop out of; take care of; do over; look out for; give away; look up; look over;cut down on; look in on; catch up with; show up

  1)Look after; look in to; look up to; look forward to; look down on; look out for; look up; look over

  2)Take after; take down; take care of

  3) Get over; get by; get away with; get rid of; get through with; get along with

  4)Put off; put out;put of with; 

  5)Go on; go over; go through; go out

  6)Talk over; talk back to

  7)Turn up; turn on

  8)Come in; come to; come back; come over

  9)Keep up with; keep away

  10)Pick up; pick out

  11)Try on; try out

  12)Walk out on

  13)Call off; call on

  14)Fill up; fill out

  15)Drop by; drop out of

  16)Bring up;

  17)Run into; run across; run out of

  18)Cut down on;

  19)Make up; make sure of 

  20)Give back; give away 

  21)Think back on; 

  22)Stand up

  23)Blow up

  24)Show up

  25)Catch up with; catch on;

  25)Hang up

  26)Set up

  27)Read over

  28)Watch out;

  29)eat out

  30)Hand in

  31)hold up; 

  32)break down

  33)pass out 

  34)point out

  35)set up

  36)Wake up

  37)do over

  38)find out

  39)leave out

  40)check up on

  0
  2022-04-07T16:13:03+00:00

  G

  get through with

  get up

  get over

  go on

  grow up

  get rid of

  go through

  give away

  go over

  give back

  get up

  go back

  get along with

  get by 

  get away with 

  C

  come over

  catch on

  Come in

  catch up with 

  come up with

  come in
  cut down on

  call off

  call on

  check up on

  come to

  R

  run across

  read over

  run into

  run out of

  B

  bring up

  blow up
  break in on

  break down

  L
  look after

  look into

  leave out

  look up to

  look down on

  look forward to

  look out for

  look in on

  look over

  look up

  T

  turn on

  take after

  turn up

  talk over

  try out

  take care of

  think back on

  talk back to

  H

  hang up

  hand in

  hold up

  S

  stand up

  show up

  set up

  F

  find out

  fill up

  D

  do over

  drop by

  drop out of

  P

  pick up

  put out

  put off

  point out

  put up with

  pick out

  pass out

  W

  wake up

  walk out on

  E

  eat out

  M

  make sure of

  #TIB

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )