Môn Tiếng Anh Lớp 6 Task 1 : Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn 9. When my father ( be)–. young , he (use to) =… be the most ha

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Task 1 : Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn
9. When my father ( be)……… young , he (use to) …………… be the most handsome boy in the village.
10. ,………..( You/go)…………… to see the concert yesterday?
11.My performance (not be) ………………….. really good. I (not feel)……………..happy about it.
12.Jim (spend)……………… the whole day taking after his brother
13.I ( write)………. a letter to my foreign friend but he (not write)………… back.
14…………… (they/be) students of our school?
15.Yesterday,I (see)………………. Jim at a bookstore.
Lưu ý: Các bạn chỉ cần ghi câu trả lời , khôgn cần chép lại đề bài Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 1 năm 2022-04-07T20:27:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T20:29:08+00:00

  9.was/used to

  10.Did you go

  11.wasn’t/didn’t hapy

  12.spent

  13.wrote/didn’t write

  14.Were they

  15.saw

  0
  2022-04-07T20:29:09+00:00

  9. was – used to 

  10. Did you go

  11. was not – didn’t feel

  12. spent

  13. wrote – didn’t write

  14. Were they

  15. saw

  #TIB

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )