Môn Tiếng Anh Lớp 6 THE SIMPLE PRESENT TENSE – EXERCISES I. Thêm s/es vào sau động từ study come finish work wash leave feel like go belong bake

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 THE SIMPLE PRESENT TENSE – EXERCISES
I. Thêm s/es vào sau động từ
study come
finish work
wash leave
feel like
go belong
bake live
drive begin
end start
take make
return run
swim hope
play dance
write speak
keep bring
stand sit
set put
visit hit
pay lay
dress repeat
read know
jump fly
sing collect
throw love
think hate
tell say
ride give
fill cry
send grow
miss fix
help build
laugh smile
teach work
sleep pull
paint draw
pick swing
stop show
turn sew
shout push
pour brush
burn dig
các bạn giúp mik thêm s/es vào tất cả các từ trên nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 12 tháng 2022-04-08T10:58:16+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T10:59:55+00:00

  1, studies

  2, finishes

  3, washes 

  4, feels

  5, goes

  6, bakes

  7, ends

  8, takes

  9, returns

  10, swims 

  11, plays

  12, writes 

  13, keeps

  14, stands

  15, sets

  16, visits

  17, pays

  18, comes

  19, works 

  20, leaves

  21, likes

  22, belongs

  23, lives

  24, begins

  25, starts

  26, makes

  27, runs

  28, hopes

  29, dances

  30, speaks

  31, brings

  32, sits

  33, puts

  34, hits

  35, lays

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )