Môn Tiếng Anh Lớp 7 1. ________ run so fast? A. Does he need B. Need he to C. Need he D. Needs he 2. He didn’t need ________ out of his room in

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 1. ________ run so fast? A. Does he need B. Need he to C. Need he D. Needs he 2. He didn’t need ________ out of his room in Moscow. A. go B. to going C. going D. to go 3. I could not ________ it even though I had wanted to do so. A. had bought B. buy C. buying D. have bought 4. I left my pen in this box, but it isn’t there now. Someone________ it. A. must have taken B. must take C. had to take D. had taken 5. Mary received 100 dollars from her sister. She________ the ring she wanted. It only costs 10 dollars. A. buys B. had bought C. bought D. might have bought 6. It lost my Honda last week; I hadn’t locked it. You ________ it. A. should lock B. should have locked C. ought to lock D. could lock 7. In 1900 the world had no deaths from rabies. Scientists ________ wonderful vaccine. A. has discovered B. discovered C. must have discovered D. should have discovered Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ximena 3 tháng 2022-09-24T20:34:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T20:35:13+00:00

  1. ________ run so fast?(need do sth:cần làm gì)

  A. Does he need

  B. Need he to

  C. Need he

  D. Needs he

  2. He didn’t need ________ out of his room in Moscow.

  (didn’t need to do something: đã không cần phải làm gì.)

  A. go

  B. to going

  C. going

  D. to go

  3. I could not ________ it even though I had wanted to do so.

  A. had bought

  B. buy

  C. buying

  D. have bought

  4. I left my pen in this box, but it isn’t there now. Someone________ it.(must+have +P2)

  A. must have taken

  B. must take

  C. had to take

  D. had taken

  5. Mary received 100 dollars from her sister. She________ the ring she wanted. It only costs 10 dollars.(might+have+P2)

  A. buys

  B. had bought

  C. bought

  D. might have bought

  6. It lost my Honda last week; I hadn’t locked it. You ________ it.(should /ought to have +P2)

  A. should lock

  B. should have locked

  C. ought to lock

  D. could lock

  7. In 1900 the world had no deaths from rabies. Scientists ________ wonderful vaccine.

  (must+have +P2)

  A. has discovered

  B. discovered

  C. must have discovered

  D. should have discovered

  0
  2022-09-24T20:35:26+00:00

  Đáp án+Giải thích:

  1. C ( Need do sth : cần làm gì.)

  2. D ( Cấu trúc: TĐT + to + V_inf: nên làm gì.)

  3. B ( Could/Couln’t + V_inf.)

  4. A (Cấu trúc: Must + have + V3)

  5. D (Cấu trúc: Might + have + V3)

  6. B (Cấu trúc: Should/ought to have + V3)

  7. C ( như câu 4)

  *Lưu ý: 4 5 6 7 đều là câu trúc câu dự đoán nhé ^.^

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )