Môn Tiếng Anh Lớp 7 1. What– you (do)= next Sunday? * 1 điểm 2. He usually=–. (jog) in the morning. * 1 điểm 3. My brot

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 1. What…….. you (do)………… next Sunday? *
1 điểm
2. He usually………………… (jog) in the morning. *
1 điểm
3. My brother………………. (watch) TV at the moment. *
1 điểm
4. Her sister……………………… (skip) now. *
1 điểm
5. I can……………….. (speak) English. *
1 điểm
6. She………………….. (visit) her aunt next week. *
1 điểm
7. At the moment, the children………………… (play) soccer in the garden. *
1 điểm
8 . She………………. (go) camping tomorrow. *
1 điểm
9 . How often …….he (go) …….swimming? twice a week. *
1 điểm
10. Nga and Lan (go) to school six days a week. *
1 điểm
11. How often Mai (go) fishing? *
1 điểm
12. How long you (stay) in Hue? For a week. *
1 điểm
13. .Look! The snow (fall). *
1 điểm
14. Look! The boys (play) soccer now. *
1 điểm
15 . She (play)…………………………… badminton at the moment ? *
1 điểm
16. He often (take)……………………….a bus to school ? *
1 điểm
17 . He (not study)……………………………………..Math at the moment. *
1 điểm
18 . We (not see)………………….Nga since Monday. *
1 điểm
19. Lan (be)…………………in the USA for 2 years. *
1 điểm
20. I (go) ……………..to bed at 11 o’clock last night. *
1 điểm
21. They (move)…………………..to London in 2003. *
1 điểm
22. They (live)………………in HCM city since January. *
1 điểm
23. I (buy)……………….the motorbike 5 years ago. *
1 điểm
24. Peter (be)…………….ill for a week. *
1 điểm
25.. I (just send)……………….. a letter. *
1 điểm
26 . He(work)…………………for that company for 5 years. *
1 điểm
27. What you (do) ……………………… every morning ? *
1 điểm
28. Would you like (come) …………. To dinner tomorrow ? *
1 điểm
29. They were proud of (be) ……………… so successful. *
1 điểm
30. My sister (wash)……………….the dishes every day. *
1 điểm
CHIA DONG TU Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 15 phút 2022-09-24T01:18:18+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T01:20:06+00:00

  1 will… do ( dấu hiệu nhận biết là next Sunday nên chia thì tương lai đơn )

  2 jogs ( dấu hiệu nhận biết là usually nên chia thì hiện tại đơn )

  3 is watching ( dấu hiệu nhận biết là at the moment nên chia thì hiện tại tiếp diễn )

  4 is skipping ( dấu hiệu nhận biết là now nên chia hiện tại tiếp diễn )

  5 speak ( can +V : có thể làm gì đó )

  6 will visit ( dấu hiệu nhận biết là next week nên chia tương lai đơn )

  7 are playing ( dấu hiệu nhận biết là at the moment nên chia hiện tại tiép diễn, children là số nhièu nên dùng are )

  8 will go ( dấu hiệu nhận biết là tommorow nên chia tương lai đơn )

  9 does .. go ( dấu hiệu nhận biết là often nên chia hiện tại đơn )

  10 go ( dấu hiệu nhận biết là six days a week nên chia hiện tại đơn )

  11 does .. go ( chia hiện tại đơn )

  12 are you going to ..

  13 is falling ( dấu hiệu nhận biết là look nên chia hiện tại tiếp diễn )

  14 are playing ( dấu hiệu nhận biết là look nên chia hiện tại tiép diễn )

  15 is..playing ( dấu hiệu nhận biết là at the moment nên chia hiện tại tiếp diễn, có dấu hỏi ở dưới nên đảo tobe bên đầu )

  16 takes ( dấu hiệu nhận biết là often nên chia hiện tại đơn )

  17 isn’t studying ( dấu hiệu nhận biết là at the moment nên chia hiện tại tiếp diễn )

  18 haven’t seen ( dấu hiệu nhận biết since nên chia thì hiện tại hoaàn thành )

  19 has been ( dấu hiệu nhận biết là for nên chia hiện tại hoàn thành )

  20 went ( ( dấu hiệu nhận biết là last night nên chia quá khứđơn )

  21 moved (  dấu hiệu nhận biết là in nên chia quá khứ đơn )

  22 have lived ( dấu hiệu nhận biết là since nên chia hiện tại hoàn thành )

  23 bought ( dấu hiệu nhận biết là ago nên chia quá khứ đơn )

  24 has been ( chia hiện tại hoàn thành )

  25 have just sent ( có just nên chia hiện tại hoàn thành )

  26 has worked ( có dấu hiệu nhận biết là for nên chia hiện tại hoàn thành)

  27 do … do ( có dấu hiệu nhận biết là every morning neen chia hiện tại đươn )

  28 to come ( would you like + to V : lời mời )

  29 being ( proud of + V-ing )

  30 washes ( dấu hiệu nhận biết là every day nên chia hiện tại đơn )

  chúc bạn học tốt và xin ctlhn ạ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )