Môn Tiếng Anh Lớp 7 14. Last year, our class came to the village and ………………. meals for the poor. A. cook B. offered C. do D. make 15. What has she ……………….

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 14. Last year, our class came to the village and ………………. meals for the poor.
A. cook B. offered C. do D. make
15. What has she ………………. for that orphanage?
A. do B. did C. done D. doing
16. ………………. many special dishes in Ha Noi, Pho is the most popular.
A. Between B. In C. Among D. On
17. I enjoy ………………. in the morning because I find it good ……………. my health.
A. gardening/ for B. gardening/ to C. garden/ for D. garden/ at
18. I think you should take up some sports because playing sports can ………………. your
health condition.
A. import B. improve C. provide D. donate
19. She forgot to take the sun hat, so she got a ……………….
A. backache B. earache C. headache D. stomachache Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 28 phút 2022-07-21T05:38:55+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. 14. B. offered: tặng

  Câu này là thì quá khứ đơn (Last year) nên dùng động từ ở dạng quá khứ, các từ ở phương án còn lại đang ở dạng nguyên mẫu.

  15. C. done

  Có has-> thì hiện tại hoàn thành, có dạng has + Ved/3

  V3 của do là done

  16. C. Among: nằm trong số

  17. A

  enjoy + Ving

  good for my health: tốt cho sức khỏe của tôi

  18. B. improve: cải thiện

  19. C. headache: đau đầu

  Cô ấy quên đem theo mũ che nắng, nên cô ấy bị đau đầu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )