Môn Tiếng Anh Lớp 7 Bài 16: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. 1. I want to drink ________ apple juice, please. A. a few B. a little 2. We visited _

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Bài 16: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.
1. I want to drink ________ apple juice, please.
A. a few B. a little
2. We visited ________ places in our country such as Da nang, Da lat, Hue and Quang Ninh, etc.
A. much B. many
3. How ________ rice did you buy?
A. little B. much
4. Bring me ________ sugar, son.
A. any B. some
5. There isn’t ________ bread left for him.
A. any B. some
6. We don’t have ________ orange juice left but we have ________ lemonade.
A. any – some B. some – some
7. Hurry up. We don’t have ________ time left.
A. much B. little
8. I need to buy some ________ for breakfast.
A. eggs B. bread C. Both A & B are correct.
9. Can I have ________ milk in my coffee, please?
A. a few B. a little
10. My dad came back ________ days ago.
A. a few B. a little Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 1 năm 2022-05-07T23:35:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T23:36:53+00:00

  1,B

  2,B

  3,B

  4,B

  5,A

  6,A

  7,A

  8,C

  9,B

  10,A

  *Note:

  + Any được dùng cho danh từ đếm được và không đếm được trong câu phủ định

  + Some được dùng cho danh từ đếm được và không đếm được trong câu khẳng định

  + A little/little được dùng cho danh từ không đếm được

  + A few/few được dùng cho danh từ đếm được

  + Much được dùng cho danh từ không đếm được

  + Many được dùng cho danh từ đếm được

  $@Miru$

  0
  2022-05-07T23:37:07+00:00

  1.Chọn đáp án:B

  2.Chọn đáp án:B

  3.Chọn đáp án:B

  4.Chọn đáp án:A

  5.Chọn đáp án:B

  6.Chọn đáp án:B

  7.Chọn đáp án:A

  8.Chọn đáp án:C

  9.Chọn đáp án:B

  10.Chọn đáp án:A

  Tất cả các câu đều hỏi về số lượng.

  XIN HAY NHẤT Ạ!CHÚC BẠN HỌC TỐT:3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )