Môn Tiếng Anh Lớp 7 Circle the best option to complete the sentences. (12 pts) 6. In…………, we learn about books and write essays. A. History B. Literature

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Circle the best option to complete the sentences. (12 pts)
6. In…………, we learn about books and write essays.
A. History B. Literature C. Math D. Physics
7. He…………a vacation next week.
A. having B. have C. has D. will have
8. He always…………in the library after school.
A. will study B. studies C. study D. are studying
9. Her group is …………a play for the school anniversary celebrations.
A. doing B. talking C. rehearsing D. playing
10. What’s your…………subject, Lan? – I like History.
A. famous B. like C. favorite D. popular
11. “What time is it?” It…………four fifteen.
A. has B. at C. X D. is
12. They put the chairs…………the middle of their garden.
A. at B. on C. in D. X
13. She is…………intelligent than her classmates.
A. least B. more C. much D. fewer
14. He had a chance to watch a horse…………in his homeland during his summer holidays.
A. trip B. racing C. volunteer D. station
15. I ’m seeing my old classmate next Sunday. He’s a very…………person. He enjoys sports very much.
A. sporty B. serious C. curious D. responsible
16. Would you like some milk?
A. Yes, I do B. No, I don’t like
C. I like much D. No, thanks
17. Nam: What’s the matter with you? You look so sad. Hai:…………
A. Forget it! B. Let me say something,
C. I don’t know the answer. D. Not at all.
There is one mistake in each of the following sentences. Find and correct it. (3 pts)
18 There isn’t many pollution in the country because there isn’t much traffic.
A B C D
19. I don’t want to tell him to my salary.
A B C D
20. If he is not in work, he must be at home.
A B C D Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
5 ngày 2022-05-07T08:14:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T08:15:44+00:00

  6. B Literature: môn Văn

  7. D Thì tương lai đơn, dấu hiệu “next week”

  8. B Thì hiện tại đơn, dấu hiệu “always”

  9. C Rehearse: tập dượt

  10. C Favorite: yêu thích

  11. D is

  12. C In the middle of sth: ở giữa cái gì

  13. B So sánh hơn với tính từ dài: S1 + be + more + adj + than + S2

  14. B Horse-racing: đua ngựa

  15. A Sporty: thể thao, năng động

  16. D Không, cảm ơn

  17. D Not at all: Cũng không hẳn

  18. many `->` much (much + danh từ không đếm được)

  19. to `->` about (tell sb about sth: nói với ai về điều gì)

  20. in `->` at (be at work: làm việc)

  @ `Ly`

 1. giangnguyen
  0
  2022-05-07T08:15:52+00:00

  Circle the best option to complete the sentences. (12 pts)

  1. In…………, we learn about books and write essays.
  2. History B. Literature C. Math                                    D. Physics
  3. He…………a vacation next week.
  4. having B. have C. has                                       D. will have
  5. He always…………in the library after school.
  6. will study B. studies C. study                       D. are studying
  7. Her group is …………a play for the school anniversary celebrations.
  8. doing B. talking C. rehearsing                          D. playing
  9. What’s your…………subject, Lan? – I like History.
  10. famous B. like C. favorite                               D. popular
  11. “What time is it?” It…………four fifteen.
  12. has B. at C. X                                         D. is
  13. They put the chairs…………the middle of their garden.
  14. at B. on C. in                                         D. X
  15. She is…………intelligent than her classmates.
  16. least B. more C. much                                   D. fewer
  17. He had a chance to watch a horse…………in his homeland during his summer holidays.
  18. trip B. racing C. volunteer                             D. station
  19. I ’m seeing my old classmate next Sunday. He’s a very…………person. He enjoys sports very much.
  20. sporty B. serious C. curious                                D. responsible
  21. Would you like some milk?
  22. Yes, I do B. No, I don’t like
  23. I like much D. No, thanks
  24. Nam: What’s the matter with you? You look so sad. Hai:…………
  25. Forget it! B. Let me say something,
  26. I don’t know the answer. D. Not at all.
  27. Dichkj;
  28. Khoanh tròn vào phương án tốt nhất để hoàn thành các câu. (12 điểm)
   6. Ở …………, chúng tôi tìm hiểu về sách và viết luận.
   A. Lịch sử B. Văn học C. Toán học D. Vật lý
   7. Anh ấy ………… một kỳ nghỉ vào tuần tới.
   A. có B. có C. có D. sẽ có
   8. Anh ấy luôn ………… ở thư viện sau giờ học.
   A. sẽ học B. nghiên cứu C. nghiên cứu D. đang nghiên cứu
   9. Nhóm của cô ấy là ………… vở kịch cho lễ kỉ niệm thành lập trường.
   A. làm B. nói chuyện C. tập dượt D. chơi
   10. Môn học ………… của bạn là gì, Lan? – Tôi thích môn Lịch sử.
   A. nổi tiếng B. thích C. yêu thích D. phổ biến
   11. “Mấy giờ rồi?” Nó ………… bốn giờ mười lăm.
   A. có B. tại C. X D. là
   12. Họ đặt những chiếc ghế ………… giữa khu vườn của họ.
   A. at B. on C. in D. X
   13. Cô ấy ………… thông minh hơn các bạn cùng lớp.
   A. ít nhất B. nhiều hơn C. nhiều D. ít hơn
   14. Anh ấy đã có cơ hội xem một con ngựa ………… ở quê hương của anh ấy trong kỳ nghỉ hè của anh ấy.
   A. chuyến đi B. đua C. tình nguyện D. trạm
   15. Tôi sẽ gặp lại bạn học cũ của tôi vào Chủ nhật tới. Anh ấy là một người rất …………. Anh ấy rất thích thể thao.
   A. thể thao B. nghiêm túc C. tò mò D. có trách nhiệm
   16. Bạn có muốn uống một chút sữa không?
   A. Có, tôi làm B. Không, tôi không thích
   C. Tôi thích nhiều D. Không, cảm ơn
   17. Nam: What’s problem with you? Nhìn bạn rất buồn. Hải: …………
   A. Quên nó đi! B. Hãy để tôi nói điều gì đó,
   C. Tôi không biết câu trả lời. D. Không hề.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )