Môn Tiếng Anh Lớp 7 Find and correct the mistakes. 1. My mother don’t went shopping last Sunday. 2. My mother buyed lots of vegetable at this market. 3. Th

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Find and correct the mistakes. 1. My mother don’t went shopping last Sunday. 2. My mother buyed lots of vegetable at this market. 3. The storm did go into my town a few hours ago. 4. I were not brave enough to face the problem. 5. The orchestra begun playing at the concert. 6. I got a good mark at the final exam in the next week. 7. It rain heavily during the day off. 8. They didn’t considere who is more talented. 9. Do you go out last night? 10. I crossed a few minutes the road to catch my cat. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 26 phút 2022-07-25T14:58:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-07-25T15:00:28+00:00

  1. don’t -> didn’t

  2.  buyed -> bought

  3. did go -> went

  4. were -> was 

  5. begun -> began

  6. the next week -> last week.

  7.  rain -> rained

  8. Không có lỗi sai.

  9. Do -> Did

  10.  crossed a few minutes the road -> crossed the road a few minutes

  0
  2022-07-25T15:00:40+00:00

  Quangphuc347????

  Tiếng Anh · Lớp 7

  Find and correct the mistakes :

  1. My mother don’t went shopping last Sunday.

  2. My mother buyed lots of vegetable at this market.

  3. The storm did go into my town a few hours ago.

  4. I were not brave enough to face the problem.

  5. The orchestra begun playing at the concert.

  6. I got a good mark at the final exam in the next week.

  7. It rain heavily during the day off.

  8. They didn’t considere who is more talented.

  9. Do you go out last night?

  10. I crossed a few minutes the road to catch my cat.

  __________________________________________________________________________

  Answer :

  1. My mother don’t went shopping last Sunday.

  Ta có : Last Sunday ⇒ Past simple (quá khứ đơn)

  Don’t (present simple : hiện tại đơn)  ⇒ didn’t (past simple)

  Sửa :  My mother didn’t  went shopping last Sunday.

  2. My mother buyed lots of vegetable at this market.

  Ta có : V_o (động từ nguyên mẫu) : buy

              V_2 (động từ thuộc quá khứ) : bought

  Buyed : không có ngĩa trong tiếng anh

   Sửa :  My motherBoughtlots of vegetable at this market.

  3. The storm did go into my town a few hours ago.

  Dấu hiệu : few hours ago (ít giờ trước) ⇒ Past simple : quá khứ đơn

  did go (sai về mặt ngữ pháp)

  Sửa : The storm went into my town a few hours ago.

  4. I were not brave enough to face the problem

  Trường hợp câu này dùng quá khứ : were ⇒ was 

  Vì theo công thức , ta có 

  I / you / we / they + was  (nhóm 1)

  He / She / it + were          (nhóm 2)

  Trường hợp câu này thuộc nhóm 1 nên ta chuyển thành was

  Sửa : I was not brave enough to face the problem

  5. The orchestra begun playing at the concert.

  Begun : V_3 (quá khứ phân từ) ⇒ mà đây là Past simple quá khứ đơn 

  6. I got a good mark at the final exam in the next week.

  Ta có :

  Got là V_2 ⇔ Past simple (quá khứ đơn)

  the next week thuộc cụm từ của tương lai đơn.

  Qúa khứ của cụm từ the next week là last week

  Sửa : I got a good mark at the final exam in Last week

  7.It rain heavily during the day off.

  Tạm dịch : Trời mưa to vào ban ngày.

  Sự thật hiển nhiên ⇒ Hiện tại đơn

  Vậy dùng rain là đúng

  8. They didn’t considere who is more talented.

  talented = talent (V_o : động từ nguên mẫu) + ed = quá khứ đơn

  ⇒ Câu này hoàn toàn đúng

  9. Do you go out last night?

  Last night : đêm trước (V_2 : động từ thuộc quá khứ)

  Do (present simple : hiện tại đơn) ⇔ Did ( quá khứ đơn )

  Sửa  Did you go out last night?

  10. I crossed a few minutes the road to catch my cat.

  Về mặt ngữ pháp I crossed a few minutes the road to catch my cat hoàn toàn đúng :

  Câu quá khứ đơn ⇒ crossed + ed (băng qua)  ✔ 

  ⇒ Không cần sửa.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )