Môn Tiếng Anh Lớp 7 I. Tìm từ không cùng loại với các từ cùng loại: 1. late easy homework long 2. Summer holiday spring fall 3. Review keen interesting imp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 I. Tìm từ không cùng loại với các từ cùng loại:
1. late easy homework long
2. Summer holiday spring fall
3. Review keen interesting important
4. Vacation Easter Christmas Thanks
5. Typical definitely lazy family
6. Christmas presents flowers wine
II. Xếp các danh từ sau thành 2 nhóm: đếm được và không đếm được
English egg orange milk vacation hour homework soup music
vegetable rice letter orange juice fruit month flower money people
Countable nouns: ______________________________
Uncountable nouns: ______________________________________________
III. Điền vào chỗ trống với “a few hoặc a little”
1. She asks us ___________ questions.
2. I can speak __________ French.
3. __________ people go to the meeting.
4. There are only ________ books on the shelf.
5. My father is eating __________ chicken soup.
6. They will have ______ milk for breakfast.
7. There are __________ letters in the letter-box.
8. He has __________ money and he will buy __________ vegetables. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 4 tháng 2022-11-22T04:14:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T04:15:35+00:00

  I. Tìm từ không cùng loại với từ cùng loại:

  1. homework.

  2. holiday.

  3. important.

  4. Vacation.

  5. family.

  6. Christmas.

  II. Xếp các danh từ sau thành 2 nhóm: Đếm được và không đếm được: (Đếm được là countable nouns; không đếm được là uncountable nouns):

  Đếm được (Countable nouns): egg, orange, vacation, hour, vegetable, letter, orange juice, fruit, month, flower.

  Không đếm được (Uncountable nouns): English, milk, homework, soup, music, rice, money, people.

  III. Điền vào chỗ trống với “a few” hoặc “a little”:

  1. a few.

  2. a little.

  3. A little.

  4. a few.

  5. a little.

  6. a little.

  7. a few.

  8. a few / a little.

  @hahoang207

  ~Good luck!!!~

  Xin hay nhất + cảm ơn và 5* nhé!!!

  0
  2022-11-22T04:15:39+00:00

  I. Tìm từ không cùng loại với các từ cùng loại:

  1. late easy homework long

  2. Summer holiday spring fall

  3. Review keen interesting important

  4. Vacation Easter Christmas Thanks

  5. Typical definitely lazy family

  6. Christmas presents flowers wine

  II. Xếp các danh từ sau thành 2 nhóm: đếm được và không đếm được

  1) Countable : egg, orange, hour, fruit, month, flower, people,

  orange juice,money, vegetable

  2) Uncountable : english, milk, vacation, homework, soup, music, rice, letter.

  III. Điền vào chỗ trống với “a few hoặc a little”

  1. She asks us a few questions.

  2. I can speak a little French.

  3. A few people go to the meeting.

  4. There are only a few books on the shelf.

  5. My father is eating a little chicken soup.

  6. They will have a little milk for breakfast.

  7. There are a few letters in the letter-box.

  8. He has a little money and he will buy a few vegetables.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )