Môn Tiếng Anh Lớp 7 IV. Give the correct tense/ form of the verb in brackets. (1 pt) 1. I love (be) outdoors with trees and flowers. 2. We (collect) hund

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 IV. Give the correct tense/ form of the verb in brackets. (1 pt)
1. I love (be) outdoors with trees and flowers.
2. We (collect) hundreds of old books for street children so far.
3. they (clean) the beach one week ago?
4. Trang (not write) to her parents last week.
VII. Complete the sentences using the suggested words. (1 pt)
1. Salad/ be/ my / favourite/ dish.
 .
2. you / ever/ see/ a water puppet show?

mình hớt đỉm gòi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 3 ngày 2022-05-09T06:01:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T06:03:09+00:00

  1. Being (Sau love + V-ing)

  2. Have collected (So far -> Dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành)

  3. Did .. clean (one week ago -> Dấu hiệu quá khứ đơn)

  4. didn’t write (last week -> Dấu hiệu thì quá khứ đơn)

  VII, Complete ..

  1. Salad is my favourite dish ( Salad là số ít nên be sẽ là is)

  2. Have you ever seen a water puppet show ( Có ever là dấu hiệu hiện tại hoàn thành nên đặt câu thì hiện tại hoàn thành)

  0
  2022-05-09T06:03:52+00:00

  1. Being (Sau love + V-ing)

  2. Have collected (So far -> Dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành)

  3. Did .. clean (one week ago -> Dấu hiệu quá khứ đơn)

  4. didn’t write (last week -> Dấu hiệu thì quá khứ đơn)

  VII, Complete ..

  1. Salad is my favourite dish ( Salad là số ít nên be sẽ là is)

  2. Have you ever seen a water puppet show ( Có ever là dấu hiệu hiện tại hoàn thành nên đặt câu thì hiện tại hoàn thành)

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )