Môn Tiếng Anh Lớp 7 làm giúp mình nha, cảm ơn!! Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng: The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday. I like Math and

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 làm giúp mình nha, cảm ơn!!
Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng:
The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday.
I like Math and she (like)……….Literature.
I (bake)________ cookies twice a month.
My best friend (write)________ to me every week.
Jane always ________(take care) of her siste
My family (have)……….a holiday in December every year.
Martha and Kevin ___________ (swim) twice a week.
She ____ (help) the kids of the neighborhood.
Mike (be)________humour.He always ___________ (tell) us funny stories.
Tiffany and Uma (be) ______my friends. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ximena 2 tuần 2022-09-18T04:23:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T04:24:25+00:00

  Cấu trúc với động từ thường :

  We, You, They  +  V (nguyên thể)

  He, She, It  + V (s/es)

  Cấu trúc với động từ TOBE :

  – I + am

  – He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is

  – You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are

  1 starts ( DHNB là every Thursday nên chia HTĐ ), flight : chuyến bay, 

  2 likes ( Math : môn Toán, Literature : Văn Học )

  3 bake ( DHNB là twice a month, bake :nướng ).

  4 writes ( DHNB là every week. )

  5 takes care ( DHNB là always, take care of= look afer : trông nom, chăm sóc )

  6 has ( DHNB là every year )

  6 swim ( DHNB là twice a week., swim : bơi )

  7 helps ( help : gúp đỡ )

  8 is/ tells ( DHNB là always )

  9 are

  chúc bạn học tốt và xin ctlhn ạ

  0
  2022-09-18T04:25:05+00:00

  `1.` starts

  `=>` flight là ngôi thứ 3 số ít nên ta dùng V-es/s và every Thursday là dấu hiệu của thì HTĐ.

  `2.` likes

  `=>` she là ngôi thứ 3 số ít nên ta dùng V-es/s.

  `3.` bake

  `=>` I là ngôi thứ nhất số nhiều nên ta dùng V-nguyên thể và twice a month là dấu hiệu của thì HTĐ.

  `4.` writes

  `=>` best friend (friend không có s nên đây là ngôi thứ 3 số ít) nên ta dùng V-es/s

  `5.` takes care

  `=>` Jane = she là ngôi thứ 3 số ít nên ta dùng V-es/s

  `6.` have

  `=>` My family là ngôi thứ nhất số nhiều nên ta dùng V-nguyên thể và every year là dấu hiệu của thì HTĐ

  `7.` swim

  `=>` Martha and Kevin = they là ngôi thứ nhất số nhiều nên ta dùng V-nguyên thể và twice a week là dấu hiệu của thì HTĐ.

  `8.` helps

  `=>` she là ngôi thứ 3 số ít nên ta dùng V-es/s

  `9.` is/tells

  `=>` Mike = he là ngôi thứ 3 số ít nên ta dùng V-es/s và tobe là is.

  `10.` are

  `=>` Tiffany and Uma = they là ngôi thứ nhất số nhiều nên ta dùng tobe là are.

  @Yuri

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )