Môn Tiếng Anh Lớp 7 Question 1: I usually ______ to school by bus. A. go B. goes C. going D. gone Question 2: Tom always _____ breakf

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Question 1: I usually ______ to school by bus.

A. go B. goes
C. going D. gone
Question 2: Tom always _____ breakfast before going to work.
A. have B. had
C. has D. is having
Question 3: My English teacher _____ Mr Tuan Anh.
A. are B. were
C. have been D. is
Question 4: Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.
A. begins B. beginning
C. began D. begin
Question 5: I think Mary ____ a job.
A. have B. will has
C. will have D. had Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 4 ngày 2022-07-15T02:23:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T02:24:18+00:00

  Question 1: I usually ______ to school by bus.

  A. go (I là chủ ngữ số nhiều dùng go)

  B. goes

  C. going

  D. gone

  Question 2: Tom always _____ breakfast before going to work.

  A. have

  B. had

  C. has(Tom là số ít dùng has/ có always chia HTD)

  D. is having

  Question 3: My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

  A. are

  B. were

  C. have been

  D. is (số ít dùng is)

  Question 4: Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

  A. begins(thời khóa biểu, lịch trình không đổi chia HTĐ)

  B. beginning

  C. began

  D. begin

  Question 5: I think Mary ____ a job.

  A. have

  B. will has

  C. will have 

  D. had

                                                        cho mik xin 5* và ctlhn

  @chúc bn hok tốt

  0
  2022-07-15T02:24:59+00:00

  @Yun

  Question 1:Đáp án: A

  Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually), chủ ngữ (I) là ngôi I.

  Dịch nghĩa: Tôi thường xuyên đi học bằng xe buýt.

  Question 2:Đáp án: C

  Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), chủ ngữ (Tom) là ngôi III số ít nên cần chia thành “has”.

  Dịch nghĩa: Tom luôn luôn ăn sáng trước khi đi làm.

  Question 3:Đáp án: D

  Giải thích: Thì hiện tại đơn diễn tả sự thật hiển nhiên, chủ ngữ là ngôi III số ít nên tobe là “is”

  Dịch nghĩa: Giáo viên tiếng Anh của tôi là thầy Tuấn Anh.

  Question 4:Đáp án: A

  Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít nên cần chia thành “begins”

  Dịch nghĩa: Tiết học của chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 mỗi sáng.

  Question 5:Đáp án: C

  Giải thích: think + thì tương lai đơn (nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai)

  Dịch nghĩa: Tôi nghĩ Mary sẽ tìm được một công việc.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )