Môn Tiếng Anh Lớp 7 Sắp xếp các câu sau 1. What/favourite/food/your/is/? 2. What/Vienamese/do/food/like/you/best? 3. How much/does/Lan/cooking oli/want/? 4

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Sắp xếp các câu sau
1. What/favourite/food/your/is/?
2. What/Vienamese/do/food/like/you/best?
3. How much/does/Lan/cooking oli/want/?
4. Vietnamese people/ three meal/often/a day/ have/.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 9 tháng 2022-09-01T09:10:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T09:11:09+00:00

  Sắp xếp các câu sau
  1. What/favourite/food/your/is/?

  ->What is your favourite food?
  2. What/Vienamese/do/food/like/you/best?

  -> What  Vienamese food do you like best?

  3. How much/does/Lan/cooking oli/want/?

  ->How much cooking oil does Lan want?

  4. Vietnamese people/ three meal/often/a day/ have/.

  ->Vietnamese people often have three meal a day

  0
  2022-09-01T09:11:40+00:00

  Bạn tham khảo!

  1. What is your favourite food?
  2. What Vienamese do you like best?
  3. How much cooking oil does Lan want?
  4. Vienamese people ofen have three meal a day.
  $FbBinhne2k88$
  Xin ctlhn nhá!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )