Môn Tiếng Anh Lớp 7 V. Nối câu sử dụng các từ sau “so, too, either, neither” 1. They can play volleyball. We can play volleyball. They can play volleyball.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 V. Nối câu sử dụng các từ sau “so, too, either, neither”
1. They can play volleyball. We can play volleyball.
They can play volleyball. We can, too.
They can play volleyball. So can we.
2. Mr. Tam won’t come to the party tonight. His wife won’t come to the party tonight.

3. My father didn’t drink beer. My uncle didn’t drink beer.

4. She is learning English. I am learning English.

5. I’m not a doctor. They aren’t doctors.

6. They mustn’t stay up late. You mustn’t stay up late.

7. He got up late. I got up late

8. They drank milk. We drank milk

9. She played tennis. He played tennis

10. I watched TV. He watched TV.

11. I am tired. She is tired

12. We buy some bananas. He buy some bananas

13. She doesn’t like beef. I don’t like beef

14. They can’t speak English. He can’t speak English

15. We didn’t live in the city. They didn’t live in the city

16. He loves roses. I loves roses

17. I won’t go the the zoo. They won’t go the the zoo Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 9 phút 2022-09-18T19:34:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T19:36:01+00:00

  `2 to` Mr.Tam won’t come to the party tonight and his wife won’t, either.

  `3 to` My father doesn’t drink beer and neither does my uncle.

  `4 to` She is learning English and so am I.

  `to` She is learning English and I am, too.

  `5 to` I’m not a doctor and they aren’t either.

  `to` I’m not a doctor and neither are they.

  `6 to` They mustn’t stay up late and neither must you.

  `to` They mustn’t stay up late and You mustn’t, either.

  `7 to` He got up late and I do, too.

  `to` He got up late and so do I. 

  `8 to` They drank milk and we did, too

  `to` They drank milk and so did we.

  `9 to` She played tennis and so does he.

  `to` She played tennis and he does, too.

  `10 to`  I watched TV and so did he.

  `to` I watched TV and he did, too.

  `11 to` I am tired and she is, too.

  `to` I am tired and so is she.

  `12 to` We buy some bananas and he does, too.

  `to` We buy some bananas and so does he.

  `13 to` She doesn’t like beef and neither do I.

  `to` She doesn’t like beef and I don’t, either.

  `14 to` They can’t speak English and neither can he.

  `to` They can’t speak English and he can’t, either.

  `15 to` We didn’t live in the city and they didn’t, either. 

  `to` We didn’t live in the city and neither did they.

  `16 to` He loves roses and I do, too.

  `to` He loves roses and so do I.

  `17 to` I won’t go to the zoo and neither will they.

  `to` I won’t go to the zoo and they won’t, either.

  `to` Tổng hợp:

  – Cấu trúc: Too và So thường dùng trong câu khẳng định và không ở trong câu phủ định. Too thì đúng cuối câu còn So thì đứng đầu câu.

  Câu trúc:

  $\text{S+ be/ V, too.}$

  $\text{So+ TĐT(trợ động từ)+ S.}$

  – Cấu trúc: Neither và Either thường dùng trong câu phủ định và không ở trong câu khẳng định. Neither thì đứng đầu câu còn Either thì đúng cuối câu.

  Cấu trúc: 

  $\text{S+ be/ TĐT có not, Either.}$

  $\text{Neither+ TĐT(ko có not)+ S.}$

  0
  2022-09-18T19:36:04+00:00

  1.They can play volleyball and we can,too 

  -> They can play volleyball and so can we.

  2. Mr.Tam won’t come to the party tonight and neither will his wife.

  -> Mr.Tam won’t come to the party tonight and his wife won’t, either.

  3. My father doesn’t drink beer, my uncle doesn’t either. 

  -> My father doesn’t drink beer and neither does my uncle.

  4. She is learning English. I am learning English.

  -> She is learning English and so am I.

  -> She is learning English and I am, too.

  5. I’m not a doctor. They aren’t doctors.

  -> I’m not a doctor and neither are they.

  -> I’m not a doctor and they aren’t either.

  6. They mustn’t stay up late. You mustn’t stay up late.

  -> They mustn’t stay up late and You mustn’t, either.

  -> They mustn’t stay up late and neither must you.

  7. He got up late. I got up late.

  -> He got up late and so do I. 

  -> He got up late and I do, too.

  8. They drank milk. We drank milk.

  -> They drank milk and we did, too

  -> They drank milk and so did we.

  9. She played tennis. He played tennis.

  -> She played tennis and so does he.

  -> She played tennis and he does, too.

  10. I watched TV. He watched TV.

  -> I watched TV and so did he.

  -> I watched TV and he did, too.

  11. I am tired. She is tired.

  -> I am tired and so is she.

  -> I am tired and she is, too.

  12. We buy some bananas. He buy some bananas.

  -> We buy some bananas and so does he.

  -> We buy some bananas and he does, too.

  13. She doesn’t like beef. I don’t like beef.

  -> She doesn’t like beef and neither do I.

  -> She doesn’t like beef and I don’t, either.

  14. They can’t speak English. He can’t speak English.

  -> They can’t speak English and he can’t, either.

  -> They can’t speak English and neither can he.

  15. We didn’t live in the city. They didn’t live in the city.

  -> We didn’t live in the city and neither did they.

  -> We didn’t live in the city and they didn’t, either. 

  16. He loves roses. I loves roses.

  -> He loves roses and so do I.

  -> He loves roses and I do, too.

  17. I won’t go the the zoo. They won’t go the the zoo.

  -> I won’t go the the zoo and they won’t, either.

  -> I won’t go the the zoo and neither will they.

  Có gì không hiểu bạn hỏi mình ở bên dưới 
  Chúc bạn học tốt!!
  Hy vọng bạn sẽ cho mình 5 sao và trả lời hay nhất cùng 1 cảm ơn.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )