Môn Tiếng Anh Lớp 8 1. Most ethnic peoples of Vietnam ………………….their own languages. A. tell B. speak C. do D. improve 2. This group of people has many

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 1. Most ethnic peoples of Vietnam ………………….their own languages.
A. tell B. speak C. do D. improve
2. This group of people has many traditional…………. such as weaving, embroidery.
A. crafts B. minorities C. festivals D. costumes
3. This object ……………….an important role in the family for Cham ethnic people.
A. has B. gives C. finds D. plays
4. If you want to have an overview of the ethnic groups of Vietnam, you should visit the ……………………of Ethnology.
A. cinema B. theatre C. museum D. market
5. The museum has a lot of information about different ethnic……………in Vietnam.
A. festivals B. peoples C. projects D. programs
6. What is the ……………………of the biggest group? About 80 million people.
A. benefit B. size C. population D. task
7. Some ethnic groups ……………….. semi-nomadic life many years ago.
A. took B. lived C. made D. gave
8. We understand deeply the ……………………values of different ethnic groups.
A. cultural B. national C. local D. international
9. Ethnic groups have established good…………….and cooperation with each other.
A. task B. relation C. friend D. neighbor
10. The communal house is usually the largest and ………..…..building in the village.
A. smallest B. newest C. cheapest D. tallest Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 2 ngày 2022-09-22T21:19:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T21:21:15+00:00

  1. Most ethnic peoples of Vietnam ………………….their own languages.

  A. tell B. speak C. do D. improve

  2. This group of people has many traditional…………. such as weaving, embroidery.

  A. crafts B. minorities C. festivals D. costumes

  3. This object ……………….an important role in the family for Cham ethnic people.

  A. has B. gives C. finds D. plays

  4. If you want to have an overview of the ethnic groups of Vietnam, you should visit the ……………………of Ethnology.

  A. cinema B. theatre C. museum D. market

  5. The museum has a lot of information about different ethnic……………in Vietnam. A. festivals B. peoples C. projects D. programs

  6. What is the ……………………of the biggest group? About 80 million people.

  A. benefit B. size C. population D. task

  7. Some ethnic groups ……………….. semi-nomadic life many years ago.

  A. took B. lived C. made D. gave

  8. We understand deeply the ……………………values of different ethnic groups.

  A. cultural B. national C. local D. international

  9. Ethnic groups have established good…………….and cooperation with each other. A. task B. relation C. friend D. neighbor

   

  10. The communal house is usually the largest and ………..…..building in the village. A. smallest B. newest C. cheapest D. tallest

   

   giai thich cac buoc giai :

  1 Hầu hết các dân tộc Việt Nam nói .có ngôn ngữ riêng.

  2 Nhóm người này có nhiều thủ công truyền thống. chẳng hạn như dệt, thêu.

  3 Vật phát .có vai trò quan trọng trong gia đình đối với đồng bào dân tộc Chăm

  4 Nếu bạn muốn có một cái nhìn tổng quan về các dân tộc Việt Nam, bạn nên truy cập bảo tàng của Dân tộc học.

  5 Bảo tàng có nhiều thông tin về các dân tộc dân tộc khác nhau ở Việt Nam. . dự án

  6 dân số của nhóm lớn nhất là gì? Khoảng 80 triệu người.

  7 Một số dân tộc sống  sống bán du mục cách đây nhiều năm.

  8 Chúng tôi hiểu sâu sắc các giá trị văn hóa của các dân tộc khác nhau.

  9 Các dân tộc đã thiết lập quan hệ  Hợp tác tốt đẹp với nhau

  10 Đình thường lớn nhất và cao nhất .được xây dựng trong làng.

  cho hay nhat

  0
  2022-09-22T21:21:20+00:00

  $\text{@su}$

  `1`, B (dựa vào ngữ cảnh và nghĩa để làm)

  `2`, A (traditional crafts : nghề thủ công truyền thống)

  `3`, D (cụm play an important role : đóng vai trò quan trọng)

  `4`, C (The Museum of Ethnology : Bảo tàng Dân tộc học)

  `5`, B (ethnic (adj) : dân tộc)

  `6`, C (population (n) : dân số)

  `7`, B (dựa vào ngữ cảnh và nghĩa để làm)

  `8`, A (cutural valua : giá trị văn hoá)

  `9`, B (relation : mối quan hệ)

  `10`, C (dựa vào ngữ cảnh và nghĩa để làm)

  $\text{#BTS}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )