Môn Tiếng Anh Lớp 8 1 .The Moon (move)=..around the Earth . 2 =–you (watch ) =–the soccer match yesterday.?

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 1 .The Moon (move)…………..around the Earth .
2 ………………..you (watch ) ………………..the soccer match yesterday.?
3 .My mother (travel)…………………………Hai Phong tomorrow.
4 .We (live)……………in Dak Lak for ten years
5. She (stay) ………… here for 2 weeks.
6. We should go home. It (get) ……… darker and darker.
7. Water ( boil)…………. at 1000C
8. I (meet) …………… Lan at the station yesterday.
9. Would you mind (take) ………………………some photos?
10. It was late, so we decided (take)……………………… a taxi home Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 8 tháng 2022-09-01T08:15:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T08:16:41+00:00

  1. moves
  2. Did – watch
  3. is going to travel
  4. have lived
  5. has stayed
  6. will get
  7. boils
  8. met
  9. taking
  10. to take

  0
  2022-09-01T08:16:59+00:00

  1. moves
  2. Did you  watch the soccer match yesterday.? 
  3. is going to travel ( Chủ ngữ là My mother – chia ngôi thứ 3 số ít ) 
  4. have lived / have been living ( thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn . Câu này chia 1 trong 2 cách đáy đều đúng ) 
  5. has stayed / has been staying ( Như câu trên ) 
  6. will get
  7. boils
  8. met
  9. taking
  10. to take

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )