Môn Tiếng Anh Lớp 8 1. Your hair is long. It needs =-. A. cut B. cutting C. to cut

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 1. Your hair is long. It needs ……………..
A. cut B. cutting C. to cut D. had cut
2. I think it’s high time for the children ……………… to bed
A. go B. went C. going D. to go
3. You have never been to Hanoi, ………………….?
A. haven’t you B. did you C. didn’t you D. have you
4. I have a ……………….. sister
A. seven years old B. seven-years-old C. seven-year-old D. seven year old
5. I’d rather you ………… that.
A. do B. don’t do C. won’t do D. didn’t do
6. We are now wet. You ………………. the raincoats with you.
A. should bring B. should have brought C. must bring D. have to bring
7. Do it right now, ………………..?
A. do you B. aren’t you C. will you D. don’t you
8. Take this cake and cut it into eight ………………… pieces.
A. same B. like C. alike D. equal Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 2 tháng 2022-10-04T07:05:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T07:07:10+00:00

  1. Your hair is long. It needs cutting ( need + to V/ V_ing )
  ->Tóc bạn dài đấy. Nó cần được cắt

  2. I think it’s high time for the children to go to bed
  -> Tôi nghĩ đã đến giờ bọn trẻ phải đi ngủ

  3. You have never been to Hanoi, have you? ( Vì đằng trước là phủ định rồi nên đằng sau là khẳng định )
  –>Bạn chưa bao giờ đi Hanoi, phải không?

  4. I have a seven-year-old sister
  –>Tôi có một cô em gái 7 tuổi

  5. I’d rahter you won’t do that
  –> Tôi muốn bạn sẽ không làm điều đo nữa

  6. We are now wet. You should bring the raincoats with you
  –> Giờ chúng ta đều đã bị ướt rồi đấy. Bạn nên mang áo mưa 

  7. Do it right now, don’t you? ( Vì đằng trước là khẳng định nên đằng sau phải là phủ định )
  –>Làm nó ngay bây giờ, được không?

  8. Take this cake and cut it into eight alike pieces
  –> Cầm chiếc bánh này và cắt nó thành 8 miếng giống nhau giùm

  0
  2022-10-04T07:07:33+00:00

  1.A

  2.A

  3.B

  4.A

  5.C

  7.D

  8.C

  chúc bạn học tốt ^-^

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )