Môn Tiếng Anh Lớp 8 16.student /a hard- working /good grades / who always/ Mike is / gets. -> Mike is _____________________________________________________

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 16.student /a hard- working /good grades / who always/ Mike is / gets.
-> Mike is ______________________________________________________________.
17. at home / Jane / alone / old enough / isn’t / to stay.
-> Jane ________________________________________________________________. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 8 tháng 2022-09-01T15:28:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T15:29:49+00:00

  16/ Mike is a hard working student who always gets good grades ( S + to be + a/ an + N + …. )

  17/ Jane isn’t old enough to stay alone at home ( S + be ( not ) + enough + to + V1 ) 

  0
  2022-09-01T15:30:05+00:00

  $16.$ Mike is a hard-working student who always gets good marks. (Mike là một học sinh chăm chỉ, người luôn đạt được điểm tốt).

  – S + tobe + a/ an+ adj + N.

  – “who” là đại từ quan hệ thay thế cho người ở vị trí chủ ngữ là “Mike”.

  $17.$ Jane isn’t old enough to stay at home alone. (Jane không đủ lớn tuổi để ở nhà một mình).

  – S + tobe + adj + enough + to V: Đủ/ Không đủ để làm gì.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )