Môn Tiếng Anh Lớp 8 2. A Exercise VIII: Choose one sentence that has the same meaning as the root one. 46. The coffee was too weak to keep us awake. 3. А 4

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 2. A
Exercise VIII: Choose one sentence that has the same meaning as the root one.
46. The coffee was too weak to keep us awake.
3. А
4. A
A. The coffee was very weak, so it could keep us awake.
B. The coffee wasn’t weak but it kept us awake.
5. A
C. The coffee was so strong that it kept us awake.
D. The coffee wasn’t strong enough to keep us awake.
Exe
47. My friend is intelligent, but he doesn’t do well at school.
6. A
7. A
A. Although my friend is intelligent, he doesn’t do well at school.
B. Even though my friend intelligent, but he doesn’t do well at school.
C. In spite of my friend intelligent, he doesn’t do well at school.
D. Despite of the fact that intelligence, but my friend doesn’t do well at
school.
8. A
9. A
10.
8.
C. Ilan Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-2-a-eercise-viii-choose-one-sentence-that-has-the-same-meaning-as-the-root-o

in progress 0
Valentina 2 ngày 2022-01-14T19:06:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T19:07:58+00:00

  46. D

  Vì: The coffee was too weak to keep us awake: Cà phê quá yếu để giữ cho chúng tôi tỉnh táo. 

  = The coffee wasn’t strong enough to keep us awake:  Cà phê không đủ mạnh để giữ cho chúng tôi tỉnh táo.

  47. A

  Vì: My friend is intelligent, but he doesn’t do well at school: Người bạn của tôi là một người thông ming, nhưng anh ấy không học giỏi ở trường.

  = Although my friend is intelligent, he doesn’t do well at school: Mặc bạn tôi thông minh, nhưng anh ấy không học giỏi ở trường.

  0
  2022-01-14T19:08:20+00:00

  46-D

  47- A+B+C

    xin lỗi ạ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )