Môn Tiếng Anh Lớp 8 33: “Let’s go to Ngoc Son temple on New Year’s Eve,” Mai said. A. Mai suggested that we went to Ngoc Son temple on New Year’s Eve. B.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 33: “Let’s go to Ngoc Son temple on New Year’s Eve,” Mai said.
A. Mai suggested that we went to Ngoc Son temple on New Year’s Eve.
B. Mai suggested going to Ngoc Son temple on New Year’s Eve.
C. Mai suggests going to Ngoc Son temple on New Year’s Eve.
D. Mai suggested go to Ngoc Son temple on New Year’s Eve.
34:“If I were you, I would raise money for the poor,” I said to Thomas.
A. I said Thomas to raise money for the poor.
B. I asked Thomas why he doesn’t raise money for the poor.
C. I asked Thomas why he didn’t raise money for the poor.
D. I advised Thomas to raise money for the poor.
35: This is the first time his children have tried Japanese cuisine.
A. His children tried Japanese cuisine at first.
B. His children last tried Japanese cuisine a long time ago.
C. His children tried Japanese cuisine before.
D. His children have never tried Japanese cuisine before.
36. She usually spends one hour riding her motorbike to work every day.
A. She usually gets to work in one hour every day.
B. It usually takes her one hour to get to work by motorbike every day.
C. She usually goes to work by car once a day.
D. It usually takes her one hour riding her motorbike to her office every day.
37. I don’t know the answer, so I can’t tell it to you.
A. If I knew the answer, I wouldn’t tell it to you.
B. If I knew the answer, I would tell it to you.
C. If I knew the answer, I will tell it to you.
D. If I had known the answer, I would tell it to you.
38. The rent for this apartment is more expensive than we had expected.
A. We had expected such an expensive rent for this apartment.
B. The rent for this apartment is not as cheap as we had expected.
C. We hadn’t expected such a cheaper rent for this apartment.
D. The rent for this apartment is as expensive as we had expected.
39. “You should turn off the lights before going out.” Mr Hoa said:
A. Mrs Hoa suggested that the lights should be turned off before going out.
B. Mrs Hoa suggested we should be turned off before going out.
C. Mrs Hoa suggested that the lights should turn off before going out.
D. Mrs Hoa suggested that we should to turn off before going out.
40. They started playing tennis in 2003.
A. They played tennis since 2013. B. They have played tennis in 2013.
C. They have played tennis for 2013. D. They have played tennis since 2013. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 22 phút 2022-09-18T02:32:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T02:33:54+00:00

  $33.$ B

  – suggest + V-ing: đề xuất làm gì.

  $34.$ C

  – Câu hỏi thường thuật: S + asked + O + question word + S + V.

  $35.$ D

  – Thì hiện tại hoàn thành: S + has/ have + V3.

  $36.$ B

  – Hỏi thời gian, mất bao lâu để làm gì.

  $37.$ B

  – Câu điều kiện loại 2: If + S + V (-ed/ bất quy tắc), S+ would + V.

  – Diễn tả một việc không thể xảy ra ở hiện tại hay tương lai.

  $38.$ B

  -So sánh không ngang bằng: not + as + adj + as … 

  $39.$ A

  $40.$ D

  – Thì hiện tại hoàn thành: S + has/ have + V3.

  0
  2022-09-18T02:34:00+00:00

  `33`.B

  (Dạng câu tường thuật:S+suggested+That/V_ing+S+V(Lùi về 1 thì)

  `34`.D

  (Advise S.O(not) to do S.T.Các câu còn lại thì lại sai nghĩa với nghĩa ban đầu)

  `35`.D

  (This is the first time:Đây là lần đầu tiên

  →S+Has/Have+Never+VpII+…..+Before:Trước đây chưa đến đó bao giờ)

  `36`.B(It takes S.B time to do S.T)

  `37`.B

  (Câu điều kiện trái với hiện tại:If+S+V(ed/2/were)+O,S+Would….+V(bare)+O)

  `38`.B

  (So sánh không ngang bằng:S1+am/is/are+not+as+Adj/Adv+as+S2)

  `39`.A

  (S+suggested+That/V_ing+S+V(Lùi về 1 thì)+Câu bị động với Modal

  verbs:S+Should/Could…+be+Vpp)

  `40`.D

  (Thì Hiện Tại Hoàn Thành(S+Has/Have+Vpp+O.Since+Mốc thời gian(2013)

  $\text{@TriLeCongTri}$

  $\text{chúc em học tốt!!!}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )