Môn Tiếng Anh Lớp 8 36. They are going to hold next year’s congress in San Francisco. a. Congress is going to be held next year in San Francisco. b. Congre

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 36. They are going to hold next year’s congress in San Francisco.
a. Congress is going to be held next year in San Francisco.
b. Congress in San Francisco is going to be held next year.
c. Next year’s congress is going to be held by them held next year.
d. Next year’s congress is going to be held in San Francisco.
37. They shouldn’t have played the football match in such bad weather.
a. The football match shouldn’t have been played in such bad weather.
b. The football match shouldn’t have been played by them in such bad weather.
c. The football match shouldn’t be played in such bad weather.
d. The football match shouldn’t have played in such bad weather.
38. The bill includes service
a. Service is included by the bill b. Service included in the bill
c. Service is included in the bill d. Service is in the bill
39. They have changed the date of the meeting
a. The date of the meeting has been changed
b. The date of the meeting has been changed by them
c. The meeting has been changed the date
d. The date of the meeting ahs changed
40. Brian told me that somebody had tracked him in the street.
a. I was told by Brian that somebody had attacked him in the street.
b. I was told by Brian that he had been attacked in the street.
c. Brain told me to have been attacked in the street.
d. Brian told me that he had been attacked in the street.
41. They will ask you a lot of questions at the interview.
a. You will be asked a lot of questions at the interview.
b. You will be asked a lot of questions at the interview by them.
a. A lot of questions will be asked you at the interview.
d. A lot of questions will be asked at the interview.
42. Nobody told me that George was ill.
a. I was told that b. I wasn’t told that George was ill
c. George wasn’t told to be it d. George was told not to be ill
43. His colleagues gave him a present when he retired.
a. He was given a present when he retired.
b. A present was given by his colleagues when he retired.
c. He was given a present by his colleagues when he retired.
d. A present was given him when he retired.
44. We will send you the results as soon as they are ready.
a. You will be sent the results as soon as they are ready.
b. You will be sent the results as soon as they are ready by us.
c. The results will be sent you by us as soon as they are ready.
d. The results will be sent you as soon as they are ready by us.
45. I think they should have offered Tom the job.
a. I think Tom should have been offered the job by them.
b. I think Tom should have been offered the job.
c. I am thought they should have offered Tom the job.
d. I think the job should have been offered Tom
46. They say that many people are homeless after the tsunami.
a. They say many people to have been homeless after the tsunami.
b. They say many people to be homeless after the tsunami.
c. Many people are said to have been homeless after the tsunami.
d. Many people are said to be homeless after the tsunami.
47. They know that the Prime Minister is in favour of the new law.
a. The Prime Minister is known to have been in favour of the new law.
b. They know the Prime Minister to be in favour of the new law.
c. The Prime Minister is known to be in favour of the new law.
d. They know the Prime Minister to have been in favour of the new law.
48. They expect that the government will lose the election.
a. The government is expected to have lost the election.
b. The government is expected to lose the election.
c. They expect the government to lose the election.
d. They expect the government have lost election.
49. They think that the prisoner escaped by climbing over the wall.
a. The prisoner is thought to escape by climbing over the wall.
b. The prisoner is thought escaped by climbing over the wall.
c. The prisoner is thought having escaped by climbing over the wall.
d. The prisoner is thought to have escaped by climbing over the wall.
50. They believer that the thieves got in through the kitchen window.
a. The thieves are believed to have got in through the kitchen window.
b. The thieves are believed to get in through the kitchen window.
c. They believe the thieves got in through the kitchen window.
d. They believe the thieves have got in through the kitchen window. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 11 tháng 2022-05-05T04:31:20+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-05-05T04:32:39+00:00

    Áp dụng cấu trúc chung của câu bị động:

    S + V(chia) + O⇒ S + be + P2 + (by + O)….Áp dụng cấu trúc câu bị động đặc biệt với các từ: think, believe, know, say, tell, expect, … (Gọi tắt là V1 trong công thức)S1 + think/ believe/ say/ tell + that + S2 + V2(chia)⇒ It + be + thought/ believed/ said/ told/… + that + S2 + V2(chia)⇒ S2 + be + thought/ believed/ said/ told/… + to-V2 (Nếu như 2 động từ cùng thì)                                                                             to have P2 (Nếu như V2 xảy ra trước V1)Lưu ý:  Khi chủ ngữ trong câu là “They, he, she” thì khi viết lại sang câu bị động có thể bỏ “By +O” (Ví dụ: by them, by him, by her)36. D (Cấu trúc câu bị động ở thì tương lai gần “S + am/is/are going to+ be +P2 (+by O)”)37. A (Cấu trúc câu bị động với modal verb “S +should have +been+ P2 (+by O)” )38. C (Cấu trúc câu bị động ở thì hiện tại đơn “S + am/is/are + P2 (+by O)” ; cụm từ “include in: bao gồm ở” là một collocation thường đi cùng với nhau nên có include thì có in)39. A (Cấu trúc câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành “S+ have/has been+ P2 (+by O)” )40. D (Cấu trúc bị động đặc biệt với từ “tell”: nói rằng)41. A (Cấu trúc câu bị động ở thì tương lai đơn “S+ will + be+ P2 (+by O)”)42. B (Cấu trúc câu bị động ở thì quá khứ đơn “S +was/ were+ P2 (+by O)” ; “Nobody”: không một ai ⇒ Diễn tả ý nói phủ định ⇒ I wasn’t told that George was ill)43. A (Cấu trúc câu bị động ở thì quá khứ đơn “S +was/ were+ P2 (+by O)“) 44. A (Cấu trúc câu bị động ở thì tương lai đơn “S+ will + be+ P2 (+by O)”)45. B (Cấu trúc bị động đặc biệt với từ “think”:nghĩ rằng)46. D (Cấu trúc bị động đặc biệt với từ “say”: nói)47. C (Cấu trúc bị động đặc biệt với từ “know”: biết đến) 48. B (Cấu trúc bị động đặc biệt với từ “expect”: hi vọng)49. D (Cấu trúc câu bị động đặc biệt với từ “think”: nghĩ rằng)50. A (Cấu trúc câu bị động đặc biệt với từ “believe”: tin rằng)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )