Môn Tiếng Anh Lớp 8 6. Do you mind if I / use/ your computer / some minutes? _______________________________________________________________________ 7. Not

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 6. Do you mind if I / use/ your computer / some minutes?
_______________________________________________________________________
7. Nothing / give/ you if you / not / obey me.
_______________________________________________________________________
8. Would you/ mind if I /sit/ next / you?
_______________________________________________________________________
9. She told me /not / smoke/ room.
_______________________________________________________________________
10. I / know/ you / live / this house / for / long time.
_______________________________________________________________________ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 2 tháng 2022-09-24T14:25:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T14:26:01+00:00

  6. Do you mind if I use your computer in some minutes?

  ⇒Do you mind if + S + Vpresent simple…?

  7. Nothing will give you if you don’t obey me.

  ⇒Câu điều kiện loại 1: [if+HTĐ] [will+ĐT nguyên mẫu]

  8. Would you mind if I sat next to you?

  ⇒Would you mind if + S + Vpast simple…?

  9. She told me (that) don’t smoke in the room.

  ⇒S + said/told + (that) + S + V

  10. I know you lived at this house for a long time.

  0
  2022-09-24T14:26:42+00:00

  Gia Sư Bình Dươngơ gửi ạ!

  6. Do you mind if I use your computer in some minutes?

  ⇒Do you mind if + S + Vpresent simple…?

  7. Nothing will give you if you don’t obey me.

  ⇒Câu điều kiện loại 1: [if+HTĐ] [will+ĐT nguyên mẫu]

  8. Would you mind if I sat next to you?

  ⇒Would you mind if + S + Vpast simple…?

  9. She told me (that) don’t smoke in the room.

  ⇒S + said/told + (that) + S + V

  10. I know you lived at this house for a long time.

  $\text{#BTS}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )