Môn Tiếng Anh Lớp 8 Bài 6: Hoàn thành câu, sử dụng dạng quá khứ tiếp diễn của các động từ cho sẵn. enjoy paint rest read study play walk speak take vacuum

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Bài 6: Hoàn thành câu, sử dụng dạng quá khứ tiếp diễn của các động từ cho sẵn. enjoy paint rest read study play walk speak take vacuum 1. We saw a lot of rubbish when we_________ along that street. 2. I_________ the meal when I spotted a fly in my soup. 3. Jim_________ a shower when his brother came home. 4. They_________ badminton from 4pm till 6pm yesterday. 5. Mrs. Brown _________ when her husband came home. 6. My neighbors _________ the windows when I visited them. 7. _________ he_________ all day yesterday? I didn’t see him do anything. 8. My father_________ a newspaper when I entered. 9. Jane_________ to her classmates but they didn’t listen. 10. The students _________ very hard when the teacher entered Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 3 tháng 2022-02-13T17:50:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-13T17:52:03+00:00

  Bài 6:

  1.Were walking

  2.Wasn’t ẹnoying

  3.Was taking

  4.Were playing

  5.Was vacuuming

  6.Were painting

  7.Was he resting

  8.Was reading

  9.Was speaking

  10.Were studying

  chúc em học tốt!!!!!!!!

  0
  2022-02-13T17:52:09+00:00

  1. were walking

  2. were enjoying

  3. was taking

  4. were playing

  5. was vacuuming

  6. were paiting

  7. Was/resting

  8. was reading

  9. was speaking

  10. was studying

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )