Môn Tiếng Anh Lớp 8 Các bạn nhớ giải thích vì sao lại chon đáp án đó nha

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Các bạn nhớ giải thích vì sao lại chon đáp án đó nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-cac-ban-nho-giai-thich-vi-sao-lai-chon-dap-an-do-nha

in progress 0
Daisy 12 phút 2022-07-21T06:12:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T06:13:55+00:00

  `1` is covered 

  `=>` Câu bị động thì hiện tại đơn `-` diễn tả `1` sự thật : 

  `-` S + is / are / am + Vpp + ( by + O ) 

  `2` was invited 

  `=>` Last night `-` Câu bị động thì quá khứ đơn : 

  `-` S + was / were + Vpp + ( by + O ) 

  `3` are caused 

  `=>` Câu bị động thì hiện tại đơn `-` diễn tả `1` việc hay xảy ra : 

  `-` S + is / are / am + Vpp + ( by + O ) 

  `4` is being built 

  `=>` Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn  `-` now : 

  `-` S + is / are / am + being  + Vpp + ( by + O ) 

  `5` wasn’t stolen 

  `=>` Last night `-` Câu bị động thì quá khứ đơn : 

  `-` S + was / were + Vpp + ( by + O ) 

  `6` wouldn’t be sacked 

  `=>` Câu bị động với would `-` điều kiện loại `2` : 

  `-` S + would be + Vpp + ( by + O ) 

  `7` was invented 

  `=>`Câu bị động thì quá khứ đơn  `-` diễn tả `1` sự việc đã xảy ra trong quá khứ : 

  `-` S + was / were + Vpp + ( by + O ) 

  `8` is translated 

  `=>` Câu bị động thì hiện tại đơn `-` diễn tả `1` sự thật : 

  `-` S + is / are / am + Vpp + ( by + O ) 

  `9` will be canceled 

  `=>` Câu bị động thì tương lai `-` Câu điều kiện loại `1`  : 

  `-` S + will be + Vpp + ( by + O ) 

  `10` will be told 

  `=>` Câu bị động thì tương lai  : 

  `-` S + will be + Vpp + ( by + O ) 

  # Rít ???? (ㆁωㆁ)

  0
  2022-07-21T06:14:30+00:00

  Đề: Câu bị động.

  $1.$ is covered 

  – Chỉ sự thật hiển nhiên.

  $→$ Câu bị động thì hiện tại đơn: S + am/ is/ are + V (PII) + (by O).

  $2.$ was invited

  – “last night”.

  $→$ Câu bị động thì quá khứ đơn: S + was/were + (not) + V (PII) + (by O).

  $3.$ are caused 

  – Diễn tả trạng thái ở hiện tại.

  $→$ Câu bị động thì hiện tại đơn: S + am/ is/ are + V (PII) + (by O).

  $4.$ is being built

  – “now”.

  $→$ Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are + being + V (PII) + (by O).

  $5.$ was not stolen

  – “last night”.

  $→$ Câu bị động thì quá khứ đơn: S + was/were + (not) + V (PII) + (by O).

  $6.$ would be sacked

  – Câu điều kiện loại $II$: If + S + Thì quá khứ đơn , S + would/ could/ might + V (Bare).

    + Nói về một sự việc không có thật, không thể xảy ra ở hiện tại.

  $→$ Câu bị động với động từ khuyết thiếu (would): S + would + be + V (PII) + (by O).

  $7.$ is invented

  – Chỉ sự thật hiển nhiên.

  $→$ Câu bị động thì hiện tại đơn: S + am/ is/ are + V (PII) + (by O).

  $8.$ are translated

  – Chỉ sự thật hiển nhiên.

  $→$ Câu bị động thì hiện tại đơn: S + am/ is/ are + V (PII) + (by O).

  $9.$ will be canceled

  – Câu điều kiện loại $I$: If + S + V (s/es), S + will + V.

    + Diễn tả một sự việc có khả năng xảy ra ở hiện tại.

  $→$ Câu bị động thì tương lai đơn: S + will + be + V (PII) + (by O).

  $10.$ will be told

  – “next week”.

  $→$ Câu bị động thì tương lai đơn: S + will + be + V (PII) + (by O).

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )