Môn Tiếng Anh Lớp 8 Choose the best answer: 1. I’m looking forward to =.. you at Christmas. (see/seen/seeing) 2. No one =. this cards

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Choose the best answer:
1. I’m looking forward to ………….. you at Christmas. (see/seen/seeing)
2. No one …………. this cards for several years. (uses/have used/has used)
3. Mr.Ha decided …………. his new suit. (wearing/to wear/wear) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 2 tháng 2022-09-25T03:27:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T03:28:48+00:00

  `1,` Seeing

  Looking forward to + V-ing/Noun: mong chờ, háo hức về điều gì, việc gì

  `2,` Has used

  S + has/have + V-pp`2` + O.

  `3,` To wear

  Decide + to V-inf: Quyết định làm một điều gì đó

  $#Kemi$

  0
  2022-09-25T03:28:57+00:00

  1.seeing (Ct:looking forward to+Ving/Noun:Mong đợi)

  2.have used(No one là đại từ bất định chỉ nhiều người và for: dấu hiệu htht

  3.to wear (decide +to Vinf:quyết định)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )