Môn Tiếng Anh Lớp 8 I. Change these sentences to the passive voice : 11. People drink a great deal of tea in England. …………………………………………………… 12. Tom was writ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 I. Change these sentences to the passive voice :
11. People drink a great deal of tea in England. ……………………………………………………
12. Tom was writing 2 poems. ………………………………………………………………………
13. She often takes her dog for a walk
……………………………………………………
14. She didn’t introduce me to her mother. …………………………………………………………
15. Farmers usually milk cows twice a day. …………………………………………………………
16. Workers were digging a large hole in the ground. ………………………………………………
17. The car knocked a woman down in the street. …………………………………………………
18. Cows were eating grass on the meadow. …………………………………………………………
19. My cousin will meet you at the station. …………………………………………………………
20. She is running her own company. ……………………………………………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
12 phút 2022-09-22T15:10:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T15:12:04+00:00

  11. A great deal of tea is drunk in England

  S( tức O câu chủ động)+ is/am/are + Vpp + ( by O) tức S câu chủ động)

  12. Two poems were being written by Tom ( Bị động với thì quá khứ tiếp diễn)

  Form: S( tức O câu chủ động)+was/were +being + Vpp + ( by O) tức S câu chủ động)

  13.Her dog is often taken for a walk( bị động với thì hiện tại đơn )

  14. I wasn’t introduced to her mother( bị động với thì quá khứ đơn)

  Form : S( tức O câu chủ động) + was/ were + Vpp + ( by O) tức S câu chủ động)

  15.Cows are usually milked by farmers twice a day.(  bị động với thì hiện tại đơn )

  16. A large hole  was being dug in the ground by workers (Bị động với thì quá khứ tiếp diễn)

  Form: S( tức O câu chủ động) + was/were + being + Vpp +( by O) tức S câu chủ động)

  17.A woman was knocked down in the street by the car.( bị động với thì quá khứ đơn)

  18. Grass on the meadow was being eaten by cows .(Bị động với thì quá khứ tiếp diễn)

  19. You will be met by my cousin at the station.( bị động với thì tương lai đơn)

  Form: S( tức O câu chủ động) + will+ be + Vpp + S( tức O câu chủ động)

  20. Her own company is being running( bị động với thì hiện tại tiếp diễn)

  Form: S( tức O câu chủ động) + is/am /are + being + Vpp +( by O) tức S câu chủ động)

  0
  2022-09-22T15:12:04+00:00

  11. A great deal of tea is drunk in England (bị động TLĐ: will be + p.p; a great deal of + uncountable noun + singular verb; people là một từ chung chung, không rõ đối tượng nên ta lược bỏ trong câu BĐ)

  12. 2 poems were being written by Tom (Bị động QKTD: was/were + being + p.p)

  13. Her dog is often taken for a walk (Bị động HTĐ: am/is/are + p.p; she cũng chỉ một đối tượng không cụ thể nên ta lược bỏ)

  14. I wasn’t introduced to her mother (Bị động QKĐ)

  15. Cows is usually milked by Farmers twice a day (Bị động HTĐ)

  16. A large hole was being dug by Workers in the ground (Bị động TLĐ)

  17. A woman was knocked down by the car in the street

  18. Grass was being eaten by cows on the meadow

  19. You will be met by my cousin at the station

  20. Her own company is being run (Bị động HTTD: am/is/are + being + p.p)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )