Môn Tiếng Anh Lớp 8 XI. Choose the item among A, B, C or D that best answers the question about the passage. Living in the country is something th

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 XI. Choose the item among A, B, C or D that best answers the question about the passage. Living in the country is something that people from the city often dream about. However, in reality, it has both advantagesand disadvantages. There are certainly many advantages to living in the country. First, you can enjoy peace and quietness. Moreover, people tend to be friendlier. A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children. However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends. In addition, entertainment is difficult to find, particularly in the evening. Furthermore, the fact that there are fewer shops and services means that it is hard to find jobs. In short, it can be seen the country is more suitable for some people than others. On the whole, it is often the best for those who are retired or who have young children. In contrast, young people who have a career are better provided in the city. 1.According to the passage, living in the country has
. A. only good points B. only bad points C. both good and bad points D. no disadvantages 2.How many advantages does living in the county have?
A. two B. three C. four D. no 3.Living in the country is safer for young children because A. there is less traffic B. there are few shops
C. there are fewer people
D. there are few services
4.Which of the following statements is NOT true according to the passage?
A. People in the country tend to be friendlier than people in the city. B. It’s hard to find entertainment in the country.
C. There are fewer shops and services in the country.
D.The country is only suitable for retired people.
5.Having few friends is . A. one of drawbacks to life in the country B. the only disadvantage to living in the countryside
C. one of certain drawbacks to life outside the city D.one of certain advantages to life outside the city Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 15 phút 2022-09-18T13:11:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T13:12:48+00:00

  Question 1. Đáp án C

  Thông tin nằm ở đoạn đầu tiên: Living in the country is something that people from the city often dream about. However, in reality, it has both advantagesand disadvantages.

  Dịch: Sống ở nông thôn là điều mà mọi người từ thành phố thường mơ ước. Tuy nhiên, trong thực tế, nó có cả ưu điểm và nhược điểm.Question

  2. Đáp án B

  Thông tin ở đoạn 2: First, you can enjoy peace and quietness. Moreover, people tend to be friendlier. A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.

  Dịch: Đầu tiên, bạn có thể tận hưởng sự yên bình và yên tĩnh. Hơn nữa, mọi người có xu hướng thân thiện hơn. Một lợi thế nữa là có ít giao thông, vì vậy an toàn hơn cho trẻ nhỏ.

  Question 3. Đáp án A

  Thông tin ở đoạn 2: A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children

  Dịch: Một lợi thế nữa là có ít giao thông, nên an toàn hơn cho trẻ nhỏ.Question

  4. Đáp án D

  Cả đáp án A, B, C đều được đề cập đến ở đoạn 3 nhưng đáp án D thì không.

  Question 5. Đáp án C

  Thông tin ở đoạn 3: However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends.

  Dịch: Tuy nhiên, có những bất lợi hoặc hạn chế nhất định đối với cuộc sống bên ngoài thành phố. Đầu tiên, vì có ít người hơn nên bạn có khả năng có ít bạn bè.

  Bạn cho mình xin 5 sao và 1 tym nhoa <3 Thanks !!! Chúc bạn học tốt :))

  0
  2022-09-18T13:12:55+00:00

  =>

  1. C (However, in reality, it has both advantages and disadvantages.)

  2. B (First, you can enjoy peace and quietness. Moreover, people tend to be friendlier. A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.)

  3. A (A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.)

  4. D (On the whole, it is often the best for those who are tired or who have young children.)

  5. C (However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends.)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )