Môn Tiếng Anh Lớp 8 I had to borrow some money _ _ _ _ a friend of mine. I believe there is s_ _ _ _ _ _ knocking at the front door. He’s work so hard for

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 I had to borrow some money _ _ _ _ a friend of mine.
I believe there is s_ _ _ _ _ _ knocking at the front door.
He’s work so hard for that c_ _ _ _ _ _ but they just fired him.
My uncle likes to _ _ _ _ _ poems about love. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 5 tháng 2022-07-03T07:57:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T07:58:42+00:00

  1.I had to borrow some money _ _ _ _ a friend of mine.

  => from

  2.I believe there is s_ _ _ _ _ _ knocking at the front door.

  => someone

  3.He’s work so hard for that c_ _ _ _ _ _ but they just fired him.

  => company

  4.My uncle likes to _ _ _ _ _ poems about love.

  => write

  0
  2022-07-03T07:59:26+00:00

  1. from (borrow sth from sb)

  *Dịch: Tôi phải mượn một số tiền từ bạn bè của tôi.

  2. someone

  *Dịch: Tôi tin rằng có ai đó đang gõ cửa trước. (cửa trước ở đây trái nghĩa với cửa sau)

  3. company

  *Dịch: Anh ấy làm việc thật chăm chỉ cho công ty đó những họ vừa sa thải anh ta.

  4. write

  *Dịch: Chú của tôi thích làm thơ/ viết thơ về tình yêu.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )