Môn Tiếng Anh Lớp 8 II. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C. 1. Which is ___________, flying a kite or riding a cart? A. int

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 II. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C.
1. Which is ___________, flying a kite or riding a cart?
A. interesting B. more interesting C. most interesting

2. Loading the rice is ___________ than I expected.
A. easier B. much difficult C. more easily

3. I like listening to ___________. The melodies are so sweet!
A. the radio B. movies C. folk songs
4. Yesterday evening I watched a ___________. It was so scary that I couldn’t sleep at night.
A. comedy B. thriller C. news
5. Sitting in front of the computer for too long may lead to ___________.
A. fat B. obesity C. overweight
6. Spending too much time in the ___________ world may negatively affect your life.
A. real B. present C. virtual Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 21 phút 2022-09-23T17:45:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T17:47:08+00:00

  1. B

  → So sánh giữa 2 vật ta chọn SHH

  2. A

  → So sánh hơn vs từ ngắn ta chỉ việc thên er vào sau tính từ

  3. C

  folk songs : dân ca 

  4. B ( nhưng thiếu “s”)

  →Yesterday evening I watched a ___________. It was so scary that I couldn’t sleep at night. : Tối hôm qua tôi đã xem một ___________. Nó đáng sợ đến mức tôi không thể ngủ được vào ban đêm.

  5. C

  →Ngồi trước máy tính quá lâu có thể dẫn đến tăng cân

  6. C

  → virtual : ảo 

  0
  2022-09-23T17:47:14+00:00

  1. Which is ___________, flying a kite or riding a cart? A. interesting B. more interesting C. most interesting->vế sau có ý chọn lựa,ko chọn c vì ko có the

  2. Loading the rice is ___________ than I expected. A. easier B. much difficult C. more easily->vế sau có than nên đây là câu so sánh hơn,ko chọn C vì sau tobe là tính từ,í C là trạng từ

  3. I like listening to ___________. The melodies are so sweet! A. the radio:đài B. movies:phim C. folk songs: nhạc dân gian 

  4. Yesterday evening I watched a ___________. It was so scary that I couldn’t sleep at night. A. comedy:phim hài B. thriller phim kinh dị C. news:tin tức-vế sau có từ scary->chọn b

  5. Sitting in front of the computer for too long may lead to ___________. A. fat(adj) B. obesity(n) C. overweight(adj)-lead to+noun

  6. Spending too much time in the ___________ world may negatively affect your life. A. real B. present C. virtual:ảo

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )