Môn Tiếng Anh Lớp 8 Tất cả các công thức để ôn thi học kì 2 lớp 8 ( Nêu rõ cách dùng) Kinh nghiệm ôn thi học kì 2 lớp 8 ( Cụ thể ) Từ vựng ôn thi ở lớp 8

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Tất cả các công thức để ôn thi học kì 2 lớp 8 ( Nêu rõ cách dùng)
Kinh nghiệm ôn thi học kì 2 lớp 8 ( Cụ thể )
Từ vựng ôn thi ở lớp 8
Câu hỏi này ưu tiên cho chế kieukhue nhé !!!
từ unit 9 đến 14 nhé
nhớ càng nhiều càng tốt nhé !!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 2 ngày 2022-01-14T22:32:41+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T22:33:44+00:00

  – Từ vựng trong sgk đã có, ở trường em chỉ cần ôn thêm vocab GV khai thác là được.

  * Unit 9:

  – require doing sth: yêu cầu làm việc gì

  → require to be done sth (câu bị động)

  – require sb to to sth

  – send sth to 

  – hit sth on sth

  – put pressure on

  – keep sb adj

  – promise sb sth: hứa với ai điều gì

  – promise to do sth: hứa làm gì

  – S + promise(s), S + will + Vo

  – S + promised, S + would + Vo

  – The injured + Vo

  – ask for sth (U.N)

  – arrange to do sth: sắp để làm gì

  – arrange for sth: sắp xếp để điều gì xảy ra

  – respond/response to

  – Don’t forget to do sth = Remember to do sth : đừng quên = nhớ làm việc gì

  – Remember doing sth: làm rồi nhớ lại việc đã làm

  – leave sb doing sth: để ai làm gì

  – overheat sb/sth with sth

  – give sb sth: đưa ai cái gì

  – give sth to sb: đưa cái gì cho ai

  – so as to = in order to = to

  – do/cause dâmge

  – easse sth with sth

  – contact sb: liên lạc với ai

  On occasion

  Unit 10:

  – A/The + number of plural noun + Vo / $V_{s/es}$ 

  – The amount of + U.N + $V_{s/es}$ 

  – save/protect sb from sth: cứu ai khỏi cái gì

  – show sb sth

  – show sth to sb

  – show off

  – show how to do sth

  – explain sth to sb

  – It is adj to do sth

  – look for

  – have sth to do

  – let sb do sth = be allow to do sth: cho phép ai làm gì

  recycling story

  Unit 11:

  – see sb doing sth: thấy ai làm gì

  – see sb do sth: chứng kiến toàn sự việc ai làm gì

  – to be far from

  – to be excited about

  – ask sb to do sth

  – help sb with sth

  – S + would prefer/rather + S + V2/ed

  – Do/Would you mind + V_ing

  – Do you mind f I + Vo

  – Would you mind if I + V2/ed

  – to be difficult for sb to do sth

  – a variety of + N

  – decide to do sth

  – to make a decision to do sth / on doing sth

  – begin/start to do

  Unit 12:

  – stay with sb = live with sb

  – pick sb up

  – take sb temperature

  – to be excited about (doing) sth

  – to be excited that S + V

  Unit 13:

  – to be interested in = keen on = fond of = enjoy doing sth

  – thanks for doing sth: cảm ơn vì làm gì

  – thanks to sb/sth: nhờ có ai 

  – explain sth to sb: giải thích cái gì với ai

  – try one’s / do my best to do sth: cố gắng làm gì

  – seperate sth from sb

  – to be seperated from sth (by sb) (passive)

  – decide to do sth: quyết định làm gì

  – want to do sth = want sth to be done (passive)

  – send sb sth: gửi ai cái gì

  – send sth to sb: gửi cái gì cho ai

  – become + adj

  Unit 14:

  – to be bored with

  – S1 + suggest that S2 + (should) + Vo

  * Kinh nghiệm: học từ + công thức + nghe TA nhiều (để lỡ quên mất công thức thì chọn từ nào thuận miệng điền vào) 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )