Môn Tiếng Anh Lớp 8 Viết lại câu bằng công thức “so-.that” và “such –that” 1.It is very cold .We can’t go swimming. ==-

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Viết lại câu bằng công thức “so…..that” và “such ……..that”
1.It is very cold .We can’t go swimming.
…………………………………………………….
……………………………………………………
2. The boy is very friendly . His classmates like making friend with him
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
3. The road is very narrow . A lot of accidents happen easily
………………………………………………………………
………………………………………….. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 5 tháng 2022-01-13T21:20:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T21:22:05+00:00

  1. It is so cold that we can’t go swimming.

  2. The boy is so very friendly that his classmates like making friend with him.

  3. The road is so narrow that a lot of accidents happen easily.

  0
  2022-01-13T21:22:11+00:00

  1. It is so cold that we can’t go swimming.

     We can’t go swimming because it is very cold.

  2. The boy is so friendly that his classmates like making friend with him.

      The boy is very friendly, so his classmates like making friend with him

  3. The road is so narrow that a lot of accidents happen easily.

      The road is very narrow, so a lot of accidents happen easily

  Cấu trúc: be so + adj + that + S + V: rất … đến nỗi là 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )