Môn Tiếng Anh Lớp 8 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Kylie 5 tháng 2022-12-08T00:08:03+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ==–

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ………………………….. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Hadley 5 tháng 2022-11-22T14:02:35+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ==.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ……………………. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Ruby 5 tháng 2022-11-22T12:49:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 X=====–..

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 X……………………………………………………………. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Clara 5 tháng 2022-11-21T07:23:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ,

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 , Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Isabelle 6 tháng 2022-10-20T22:43:48+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ,

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 , Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Elliana 6 tháng 2022-10-20T21:24:35+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 .

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Adeline 7 tháng 2022-10-20T03:59:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 .

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
7 tháng 2022-10-17T18:32:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 .

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Aubrey 7 tháng 2022-10-11T11:45:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 .

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Autumn 7 tháng 2022-10-07T19:21:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ==-…

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 …………………………. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Daisy 8 tháng 2022-09-18T09:32:56+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 .

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Eloise 8 tháng 2022-09-13T15:57:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ===.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ………………………………. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Jade 8 tháng 2022-09-04T14:31:30+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 =–.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Vivian 9 tháng 2022-08-13T00:55:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ==-..

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Nevaeh 9 tháng 2022-08-11T12:22:26+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 =))))))))))))) !!!!!!!!!!!!!!!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 =))))))))))))) !!!!!!!!!!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Madelyn 10 tháng 2022-07-21T11:39:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ====–.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ………………………………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Lyla 10 tháng 2022-06-29T22:31:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ====

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ………………………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Samantha 10 tháng 2022-06-28T01:40:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ===-

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 …………………………………. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Kaylee 11 tháng 2022-06-22T12:54:56+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 :))))))))))))))))))))))))))))))))))

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 :)))))))))))))))))))))))))))))))))) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Bella 11 tháng 2022-06-21T00:44:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ==-..

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Athena 12 tháng 2022-05-17T14:18:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ,

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 , Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Claire 12 tháng 2022-05-07T14:44:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 =–*=-

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 ………………..*……………. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Jade 1 năm 2022-01-26T11:26:35+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-12-25T11:34:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2021-12-25T11:36:34+00:00

  18.a

  19.c

  20.d

  21.a

  22.d

  23.c

  24.b

  25.b

  26.b

  27.d

  28.c

  29.c

  30.a

  31.b

  32.c

  33.d

  34.a

  35.c

  36.b

  Tuy không chắc nhưng bạn tham khảo nhé!!!!!!

  0
  2021-12-25T11:36:39+00:00

  Đáp án:

  17. b

  18. a

  19. c

  20. d

  21. a

  22. c

  23. c

  24. d

  25. b

  26. b

  27. c

  28. a

  29. c

  30. a

  31. c

  32. c

  33. b

  34. c

  35. c

  36. c

  Giải thích các bước:

  17. carried-on : tiếp tục

  18. look after: chăm sóc 

  19. agree -with : đồng ý với

  20. look at: nhìn 1 ai, 1 cái gì đó

  21. divided into : chia thành

  22. point at: chỉ thẳng ( mặt)

  23. apply for sth…: ứng cử, nộp đơn cho cái gì đó

  24. cope with: đương đầu với ; in danger of extinction: đang có nguy cơ tuyệt chủng

  25. put sth away: cất thứ gì đi ; stay up late: thức khuya

  26. stay-at home: ở nhà ; look after: chăm sóc

  27. worried about: lo lắng về…; prepared for: chuẩn bị cho cái gì đó

  28. put out: dập tắt

  29. was exploded: phát nổ

  30. established: thành lập = set up: thiết lập

  31. grew up: lớn lên

  32. get over: hồi phục sau 1 căn bệnh gì đó

  33. turn up: đến kịp

  34. get off: xuống xe ; pick up: đón, nhận ..

  35. Put away : cất…

  36. run out of: hết sạch

  Chúc bạn học tốt!! ^ ^

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )