Môn Tiếng Anh Lớp 9 1. He … his parents to invest more capital in his project. A. permit B. advise C. begs D. told 2. The director misunderstood you w

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 1. He … his parents to invest more capital in his project.
A. permit B. advise C. begs D. told
2. The director misunderstood you when you began … meeting her three times yesterday.
A. X B. with C. at D. by
3. He felt sad because he behaved shamefully … his wife and children.
A. with B. towards C. toward D. on
4. You can’t own this car. It … her.
A. belongs B. belongs with C. belongs to D. belongs at
5. When I die, I won’t … anything to you but for this book.
A. give B. bequeath C. attribute D. attach
Có kèm giải thích nữa ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 11 tháng 2022-03-16T19:28:48+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-16T19:30:07+00:00

  1. He … his parents to invest more capital in his project.

  A. permit          B. advise            C. begs               D. told

  => beg sb to do sth: khẩn cầu, nài nỉ xin ai làm gì

  2. The director misunderstood you when you began … meeting her three times yesterday.

  A. X                B. with             C. at                 D. by

  => begin doing sth: bắt đầu làm gì

  3. He felt sad because he behaved shamefully … his wife and children.

  A. with               B. towards            C. toward                      D. on

  => behaved adv towards sb: cư xử thế nào với ai

  4. You can’t own this car. It … her.

  A. belongs             B. belongs with               C. belongs to              D. belongs at

  => belong to sb: thuộc về ai

  5. When I die, I won’t … anything to you but for this book.

  A. give                  B. bequeath                C. attribute                      D. attach

  => bequeath sth to sb: để lại cái gì cho ai ( sau khi mất)

  * Chúc bạn học tốt *

  Cho mik CTL hay nhất nha

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )